Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TR 5 in parc. št. 300/1 in 301/5

8. 4. 2021 20