Ponedeljek, 23. November 2020
   
baner.gif


Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja TI-5 (Bathyanijev dvorec) v Občini Tišina


Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 -ZUPUDPP, 106/2010 popr., 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 – Skl. US), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 uradno prečiščeno besedilo 2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) župan Občine Tišina izdaja

 

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta

za enoto urejanja TI-5 (Bathyanijev dvorec) v Občini Tišina

 

 

I.

 

Javno se razgrne osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja TI-5 (Bathyanijev dvorec) v Občini Tišina, katerega je izdelal ZEU-DNI d.o.o., Ul. Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.

 

II.

 

Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja TI-5 (Bathyanijev dvorec v Občini Tišina bo javno razgrnjen v času od 22. 11. 2013 do 21. 12. 2013 v sejni sobi občine Tišina.

Ogled razgrnjenega osnutka v sejni sobi občine Tišina bo možen v delovnem času občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo dne 11. 12. 2013 ob 16:00 uri organizirana javna obravnava v sejni sobi občine Tišina.

Osnutek bo objavljen tudi na spletni strani Občine Tišina: http://www.tisina.si/.

 

III.

 

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, pošljejo na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina ali podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.

 

IV.

 

Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.

 

V.

 

Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in spletni strani občine.

 

 

Št.: 350-0001/2013-2                                                                                                  Župan Občine Tišina

Tišina, 14. 11. 2013                                                                                             Franc HORVAT, dipl. ing. zoot.

 

 

Priloge:

icon pdf grafika_BATHYANIJEV DVOREC_izsek iz OPN

icon pdf grafika_BATHYANIJEV DVOREC_ureditvena situacija

icon pdf odlok_BATHYANIJEV DVOREC

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • image
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org