Sreda, 29. Marec 2023
   
baner.gif

Vabila - občinski svet


Vabila in gradivo  (2022 - 2026)
... (2018 - 2022) ... (2014 - 2018)

4. redna seja občinskega sveta občine Tišina (23.02.2023 ob 17.00 uri)

3. redna seja občinskega sveta občine Tišina (20.01.2023 ob 17.00 uri)

2. redna seja občinskega sveta občine Tišina (06.01.2023 ob 17.00 uri)

1. redna seja občinskega sveta občine Tišina (08.12.2022 ob 17.00 uri)

25. redna seja občinskega sveta občine Tišina (21.10.2022 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 25. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 24. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Volitve predstavnika Občine Tišina v volilno telo (elektorja) za volitve člana Državnega sveta in volitve za kandidata za člana Državnega sveta
 6. Predlog Ugotovitvenega sklep o prenehanju mandata predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Tišina
 7. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Tišina
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Tišina za leto 2022 (Rebalans II)
 9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – II. obravnava
 10. Obravnava Polletnega poročila župana o izvrševanju proračuna občine Tišina za obdobje januar – junij 2022
 11. Predlog Sklep o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina - izvršbe
 12. Predlog Ukrepov za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Tišina za leto 2021
 13. Podaja Soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Murska Sobota za nabavo osnovnih sredstev – dveh vozil Volkswagen Caddy 5, 2.0 TDI; Priloga
 14. Poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o opravljenem nadzoru:
  - »Poslovanje GZ Tišina za leto 2021«, Priloga
  - »Pregled odprtih terjatev po stanju terjatev na dan 31.12.2021«
 15. Predlog Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2023
 16. Tekoča problematika
 17. Vprašanja in pobude
  Mnenja odborov in komisije

24. redna seja občinskega sveta občine Tišina (21.06.2022 ob 17.00 uri)

6. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (17.05.2022 ob 18.00 uri)

23. redna seja občinskega sveta občine Tišina (12.04.2022 ob 17.00 uri)

1.Pozdrav in ugotovitev navzočnosti

2.Obravnava in sprejem dnevnega reda 23. redne seje OS občine Tišina

3.Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje in 5. izredne seje občinskega sveta občine Tišina

4.Poročilo o izvršitvi sklepov 22. redne seje in 5. izredne seje občinskega sveta občine Tišina

5.Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Tišina

6.Predlog Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine Tišina

7.Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

8.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – I. obravnava

9.Predlog Zaključnega računa proračunu občine Tišina za leto 2021

10.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – II. obravnava; priloga

11.Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – II. obravnava; priloga

12.Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preventive v občini Tišina – I. in II. obravnava (skrajšani postopek)

13.Predlog Sklepa o odpisu terjatev do kupcev na dan 31.12.2021

14.Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 01.04.2022; priloga

15.Soglasje ustanovitelja o višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Tišina; priloga

16.Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2021 posrednih proračunskih uporabnikov:

-       Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

-       Zdravstveni dom Murska Sobota

-       Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota

-       Medobčinska inšpekcija in redarstvo; priloga

-       Osnovna šola Tišina (poročilo, analiza finančnega poslovanja)

-       Uredniški odbor občine Tišina

-       Ostala mnenja odborov na poročila, ki so jih obravnavali iz svoje delovne pristojnosti

17.Seznanitev z letnim poročilom:

-       o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2021

-       o oskrbi pitne vode, vodovarstvenih pasovih in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2021

18.Poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o opravljenem nadzoru »Izvedba investicije »Obnova in revitalizacija: Trije parki, kulture, miru in oddiha«

19.Poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o delu v letu 2021

20.Tekoča problematika

21.Vprašanja in pobude; Odgovori

Mnenja odborov in komisije

 

5. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (28.03.2022 ob 18.00 uri)

22. redna seja občinskega sveta občine Tišina (01.02.2022 ob 17.00 uri)

21. redna seja občinskega sveta občine Tišina (16.12.2021 ob 16.00 uri)

20. redna seja občinskega sveta občine Tišina (09.11.2021 ob 17.00 uri)

19. redna seja občinskega sveta občine Tišina (16.09.2021 ob 17.00 uri)

4. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (14.06.2021 ob 17.00 uri)

18. redna seja občinskega sveta občine Tišina (17.06.2021 ob 17.00 uri)

3. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (18.05.2021 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 3. izredne seje OS občine Tišina
 3. Predlog Predinvesticijske zasnove (PIZ) in Investicijskega programa (IP) za projekt Nadgradnja vodovoda sistema B; Sklep

17. redna seja občinskega sveta občine Tišina (22.04.2021 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 17. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta občine Tišina
 6. Imenovanje manjkajočih članov odborov in komisij pri občinskem svetu občine Tišina
 7. Predlog Zaključnega računa Proračuna občine Tišina za leto 2020
 8. Predlog Sklepa o odpisu terjatev do kupcev
 9. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 01.04.2021; Priloga
 10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Tišina za leto 2021; Mnenje župana
 11. Soglasje ustanovitelja o višini dela plače za redno delovno uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Tišina; Priloga
 12. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2020 posrednih proračunskih uporabnikov:
 13. Letno poročilo o kakovosti in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2020 Vodovod sistema B d.o.o.
 14. Letno poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2020
 15. Letno poročilo o oskrbi pitne vode, vodovarstvenih pasovih in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2020
 16. Poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o opravljenem nadzoru Pregled odprtih terjatev po stanju na dan 31.12.2019 in na dan 31.03.2020
 17. Tekoča problematika
 18. Vprašanja in pobude; Odgovori
  Mnenja odborov in komisije

16. redna seja občinskega sveta občine Tišina (09.02.2021 ob 17.00 uri)

15. redna seja občinskega sveta občine Tišina (15.12.2020 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 15. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 14. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Predlog Proračunu občine Tišina za leto 2021 – I. obravnava
 6. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2022 – I. obravnava
 7. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Tišina – II. obravnava
 8. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tišina – II. obravnava
 9. Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2021
 10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Tišina; Priloga 1; Priloga 2; Priloga 3
 11. Predlog Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v občini Tišina
 12. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje naselij Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna v občini Tišina
 13. Seznanitev s Poročilom o sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov v občini Tišina; Priloga
 14. Predlog Sklepa o podpisu izjave občine o pokrivanju razlike cene (projekt nadgradnja Vodovoda sistema B)
 15. Tekoča problematika
 16. Vprašanja in pobude; Odgovori
  Mnenje odbora in komisije

14. redna seja občinskega sveta občine Tišina (27.10.2020 ob 17.00 uri)

13. redna seja občinskega sveta občine Tišina (10.09.2020 ob 17.00 uri)

2. dopisna seja občinskega sveta občine Tišina (10.08.2020-10.08.2020))

1. dopisna seja občinskega sveta občine Tišina (30.07.2020-06.08.2020))

12. redna seja občinskega sveta občine Tišina (23.06.2020 ob 17.00 uri)

11. redna seja občinskega sveta občine Tišina (19.05.2020 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 11. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 10. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Tišina – I. obravnava
 6. Predlog Odloka o javni gasilski službi v Občini Tišina – I. obravnava
 7. Predlog Sklepa o soglasju k določene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 01.04.2020; Priloga
 8. Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina; Priloga
 9. Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Lavra, enota Tišina; Priloga
 10. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2019 posrednih proračunskih uporabnikov:
  Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
  Zdravstveni dom Murska Sobota
  Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
  Medobčinska inšpekcija in redarstvo
  Ostala mnenja odborov na poročila, ki so jih obravnavali iz svoje delovne pristojnosti
 11. Letno poročilo o kakovosti in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2019 Vodovod sistema B d.o.o.
 12. Letno poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2019
 13. Letno poročilo o oskrbi pitne vode, vodovarstvenih pasovih in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2019
 14. Poročilo Nadzornega odbora »Pregled smotrnosti porabe proračunskih sredstev za namen delovanja vaških odborov v proračunu občine Tišina za leto 2018«
 15. Poročilo o opravljenem delu Nadzornega odbora občine Tišina za leto 2019
 16. Program dela Nadzornega odbora občine Tišina za leto 2020
 17. Tekoča problematika
 18. Vprašanja in pobude; Odgovori

Mnenje odborov in komisije

 

 

10. redna seja občinskega sveta občine Tišina (16.04.2020 ob 17.00 uri) - ponoven sklic

10. redna seja občinskega sveta občine Tišina (12.03.2020 ob 17.00 uri)

2. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (18.02.2020 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 2. izredne seje OS občine Tišina
 3. Predstavitev projekta Rekonstrukcija državne ceste R2-441, odsek 1298 Murska Sobota – Gederovci in Rekonstrukcija državne ceste R2-440 odsek 1294 Petanjci, Gederovci, Krajna
 4. Kolesarska steza Tišina – Vanča vas

9. redna seja občinskega sveta občine Tišina (27.01.2020 ob 17.00 uri)

8. redna seja občinskega sveta občine Tišina (12.12.2019 ob 17.00 uri)

7. redna seja občinskega sveta občine Tišina (24.10.2019 ob 17.00 uri)

6. redna seja občinskega sveta občine Tišina (23.09.2019 ob 17.00 uri)

1. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (12.08.2019 ob 18.00 uri)

5. redna seja občinskega sveta občine Tišina (20.06.2019 ob 18.00 uri)

4. redna seja občinskega sveta občine Tišina (16.04.2019 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 4. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 3. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Predlog Zaključnega računa Proračuna občine Tišina za leto 2018
 6. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2018 posrednih proračunskih uporabnikov:
  -       Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota; Priloga
  -       Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota
  -       Zdravstveni dom Murska Sobota
  -       Saubermacher Komunala d.o.o. Murska Sobota
  -       Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
  -       Medobčinska inšpekcija in redarstvo; Priloga
  -       Osnovna šola Tišina (poročilo, analiza finančnega poslovanja, poročilo članov sveta zavoda)
  -       Uredniški odbor občine Tišina
  -      Ostala mnenja odborov na poročila, ki so jih obravnavali iz svoje delovne pristojnosti; Ostala poročila
 7. Letno poročilo o kakovosti in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2018 Vodovod sistema B d.o.o.
 8. Letno poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2018
 9. Letno poročilo o oskrbi pitne vode, vodovarstvenih pasovih in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2018
 10. Predlog Sklepa
  a) o odpisu terjatev do kupcev
  b) o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina - izvršbe; Priloga
 11. Program dela Nadzornega odbora občine Tišina za leto 2019
 12. Tekoča problematika
 13. Vprašanja in pobude; Odgovori
  Mnenja odborov in komisije

3. redna seja občinskega sveta občine Tišina (12.03.2019 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 3. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 2. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Sklep o imenovanju odgovornega urednika Uredniškega odbora za izdajo občinskega glasila; Priloga
 6. Proračun občine Tišina za leto 2019 - II. obravnava; Priloga
 7. Proračun občine Tišina za leto 2020 - II. obravnava
 8. Pravilnik o sofinanciranju nakupa kopalnih kart v Zdravilišču Radenci za občane Občine Tišina
 9. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina
 10. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom od 01.01.2019 dalje
 11. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 01.01.2019 dalje; Priloga
 12. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 01.02.2019; Priloga
 13. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina; Priloga
 14. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Lavra, enota Tišina; Priloga
 15. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2019
 16. Sklep o izvedbi projekta zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče v letu 2019
 17. Koledar prireditev v občini Tišina za leto 2019
 18. Letni program športa v občini Tišina za leto 2019
 19. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti občine Tišina za leto 2019
 20. Ukrepi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina za leto 2019
 21. Tekoča problematika
 22. Vprašanja in pobude
  Mnenja odborov in komisije

2. redna seja občinskega sveta občine Tišina (05.02.2019 ob 17.00 uri)

1. redna seja občinskega sveta občine Tišina (12.12.2018 ob 17.00 uri)

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
 2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
 3. Imenovanje mandatne komisije za potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 7. Nagovor župana

5. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (15.11.2018 ob 18.00 uri)

30. redna seja občinskega sveta občine Tišina (01.10.2018 ob 17.00 uri)

4. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (31.07.2018 ob 18.00 uri)

29. redna seja občinskega sveta občine Tišina (19.06.2018 ob 17.00 uri)

28. redna seja občinskega sveta občine Tišina (19.04.2018 ob 17.00 uri)

 

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 28. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 27. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 27. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
 6. Predlog Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Tišina
 7. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za pripravo volilnega imenika pripadnika romske skupnosti
 8. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Tišina za leto 2017
 9. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina – II. obravnava
 10. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Tišina – II. obravnava; Priloga 1; Priloga 2
 11. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2017:
  Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
  Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota
  Zdravstveni dom Murska Sobota
  - Saubermacher Komunala d.o.o. Murska Sobota
  Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
  Medobčinska inšpekcija in redarstvo; Priloga
  Osnovna šola Tišina (analiza finančnega poslovanja, poročilo članov sveta zavoda)
  Uredniški odbor občine Tišina
  - Ostala mnenja odborov na poročila, ki so jih obravnavali iz svoje delovne pristojnosti
 12. Letno poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2017
 13. Letno poročilo o oskrbi pitne vode, vodovarstvenih pasovih in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2017
 14. Letno poročila o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora občine Tišina za leto 2017
 15. Končno poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o opravljenem nadzoru »Pregled odprtih terjatev na podlagi popisa terjatev za leto 2016 in po stanju na dan 31.03.2017«; Priloga 1
 16. Predlog Sklepa o odpisu terjatev do kupcev
 17. Predlog Sklepa o preoblikovanju Pošte na območju občine Tišini v pogodbeno pošto; Priloga
 18. Tekoča problematika
 19. Vprašanja in pobude; Odgovori
  Mnenje: Nadzorni odbor
  Mnenje: Statutarno pravna komisija
  Mnenje: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
  Mnenje: Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
  Mnenje: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
  Mnenje: Odbor vaških skupnnosti
  Ostala poročila za leto 2017

 

 

27. redna seja občinskega sveta občine Tišina (06.03.2018 ob 17.00 uri)

26. redna seja občinskega sveta občine Tišina (01.02.2018 ob 17.00 uri)

25. redna seja občinskega sveta občine Tišina (27.11.2017 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 25. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 24. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Soglasje k imenovanju direktorice Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 
 6. Predlog Proračuna Občine Tišina za leto 2018 – I. obravnava 
 7. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina -  II. obravnava 
 8. Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - II. obravnava 
 9. Predlog Sklepa o podpisu sporazuma o sofinanciranju ureditve ceste R1-235/0318 Petanjci - Murska Sobota od km 2+726 do km 3+892 skozi Tišino
 10. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018
 11. Predlog Sklepa o višini nadomestila za izpad proizvodnje in odhodka na zemljiščih, ki se nahajajo na vodovarstvenih pasovih za leto 2018
 12. Predlog Sklepa o soglasju k ceni strokovnega dela CSD: 
   a) za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2018
   b) za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2018
 13. Predlog Sklepa o višini pomoči delavcem, ki jim bo v letu 2018 prenehalo delavno razmerje iz nekrivdnih razlogov 
 14. Predlog Sklepa o dopolnitvi sklepa o nakupu računalnikov za potrebe članov občinskega sveta 
 15. Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2018
 16. Predlog Sklepa o izvedbi projekta zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče v letu 2018 
 17. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2018 – 2021 
 18. Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021
  a) Režijski Obrat Občine Tišina
  b) Vodovod Sistema B
 19. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov na vodovodnem sistemu B v obdobju 01.01.2017-30.09.2017 
 20. Tekoča problematika
 21. Vprašanja in pobude; odgovori
  Mnenje: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  Mnenje  Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
  Mnenje: Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
  Mnenje: Statutarno_pravna_komisija

24. redna seja občinskega sveta občine Tišina (12.10.2017 ob 17.00 uri)

 

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 24. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 23. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 23. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Poročilo Posebne Občinske volilne komisije o izidu volitev za člana občinskega sveta občine Tišina – pripadnika romske skupnosti 
 6. Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev mandata člana občinskega sveta občine Tišina – pripadnika romske skupnosti 
 7. Volitve predstavnika Občine Tišina v volilno telo (elektorja) za volitve člana Državnega sveta in volitve za kandidata za člana Državnega sveta
 8. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina -  I. obravnava 
 9. Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - I. obravnava 
 10. Polletno poročilo župana o izvrševanju proračuna Občine Tišina za obdobje januar – junij 2017
 11. Predlog Rebalansa III Proračuna Občine Tišina za leto 2017 
 12. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2017; priloga
 13. Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina; priloga
 14. Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina; priloga
 15. Predlog Ukrepov za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina za leto 2017; priloga
 16. Tekoča problematika
 17. Vprašanja in pobude; odgovori

23. redna seja občinskega sveta občine Tišina (27.06.2017 ob 17.00 uri)

3. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (20.04.2017 ob 18.00 uri)

22. redna seja občinskega sveta občine Tišina (11.04.2017 ob 17.00 uri)

21. redna seja občinskega sveta občine Tišina (10.03.2017 ob 17.00 uri)

20. redna seja občinskega sveta občine Tišina (13.01.2017 ob 17.00 uri)

 

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 20. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta občine Tišina in 2. izredne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 19. redne seje občinskega sveta občine Tišina in 2. izredne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Predlog Rebalansa I Proračuna občine Tišina za leto 2017
 6. Predlog Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina – uradno prečiščeno besedilo
 7. Končno poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o opravljenem nadzoru – komasacije
 8. Program dela Nadzornega odbora občine Tišina za leto 2017 
 9. Tekoča problematika
 10. Vprašanja in pobude; odgovori

2. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (22.12.2016 ob 17.00 uri)

19. redna seja občinskega sveta občine Tišina (15.12.2016 ob 16.00 uri)

18. redna seja občinskega sveta občine Tišina (24.11.2016 ob 17.00 uri)

17. redna seja občinskega sveta občine Tišina (10.10.2016 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 17. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o notranji reviziji poslovanja javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota v letu 2014 in deloma 2015
 6. Predlaganje kandidata za zastopnika pacientovih pravic na območju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Murska Sobota
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Tišina – skrajšani postopek
 8. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina za programsko obdobje 2015 - 2020
 9. Polletno poročilo župana o izvrševanju proračuna občine Tišina za obdobje januar – junij 2016
 10. Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo v občini Tišina; Obrazložitev
 11. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje naselij Tišina, Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna v Občini Tišina; Obrazložitev
 12. Predlog Ukrepov za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina za leto 2016
 13. Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru »Pregled realizacije proračuna občine Tišina za leto 2015«
 14. Predlog Sklepa s stališčem občine Tišina o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
 15. Tekoča problematika
 16. Vprašanja in pobude; Odgovori

16. redna seja občinskega sveta občine Tišina (28.06.2016 ob 17.00 uri)

15. redna seja občinskega sveta občine Tišina (24.05.2016 ob 17.00 uri)

 

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 15. redne seje OS občine Tišina
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 14. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 5. Mnenje lokalne skupnosti v zvezi z imenovanjem ravnatelja OŠ Tišina
 6. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo)
 7. Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka (uradno prečiščeno besedilo)
 8. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2015:
  - Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
  - Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota
  - Zdravstveni dom Murska Sobota
  - Saubermacher Komunala d.o.o. Murska Sobota
  - Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
  - Medobčinska inšpekcija in redarstvo; Priloga
  - Osnovna šola Tišina (poročilo, analiza finančnega poslovanja, poročilo članov sveta zavoda)
  - Uredniški odbor občine Tišina
  - Ostala mnenja odborov na poročila, ki so jih obravnavali iz svoje delovne pristojnosti
 9. Letno poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2015 
 10. Poročilo o vodovarstvenih pasovih v občini Tišina 
 11. Sklep o podelitvi občinskih priznanj občine Tišina za leto 2015 
 12. Sklep o podelitvi športnih priznanj občine Tišina za leto 2015 
 13. Predlog Sklepa v zvezi z Novelo Zakona o davčnem potrjevanju računov 
 14. Stališča občinskega sveta do pripomb v času javne razgrnitve na spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Tišina
 15. Tekoča problematika
 16. Vprašanja in pobude

 

14. redna seja občinskega sveta občine Tišina (14.04.2016 ob 17.00 uri)

13. redna seja občinskega sveta občine Tišina (12.02.2016 ob 17.00 uri)

12. redna seja občinskega sveta občine Tišina (19.01.2016 ob 17.00 uri)

11. redna seja občinskega sveta občine Tišina (10.12.2015 ob 17.00 uri)

1. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (17.11.2015 ob 17.00 uri)

10. redna seja občinskega sveta občine Tišina (22.10.2015 ob 17.00 uri)

9. redna seja občinskega sveta občine Tišina (22.09.2015 ob 17.00 uri)

8. redna seja občinskega sveta občine Tišina (23.06.2015 ob 17.00 uri)

7. redna seja občinskega sveta občine Tišina (26.05.2015 ob 17.00 uri)

6. redna seja občinskega sveta občine Tišina (14.04.2015 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 3. Poročilo o izvršitvi sklepov 5. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 6. redne seje OS občine Tišina
 5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu odbora vaške skupnosti Tišina
 6. Predlog Zaključnega računa Proračuna občine Tišina za leto 2014
 7. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2014:
  -       Osnovna šola Tišina (poročilo, analiza finančnega poslovanja, poročilo članov sveta zavoda)
  -       Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
  -       Center za socialno delo Murska Sobota
  -       Dom starejših Rakičan
  -       Saubermacher Komunala d.o.o. Murska Sobota
  -       Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
  -       Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
  -       Medobčinska inšpekcija in redarstvo
  -       Uredniški odbor občine Tišina
  -        »ŽIVA« Ambulanta splošne medicine Dean Köveš
  -       Rešilna d.o.o.
  -       Zavod PIP
  -       Policijska postaja Murska Sobota
  -       Vrtec Lavra, Enota Tišina
  -       Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota
 8. Poročilo o vodovarstvenih pasovih v občini Tišina
 9. Letno poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014
 10. Predlog Sklepa, da se v skladu s 17. členom poslovnika opravina občinskem svetu na temo: Zakaj ima občina dvojna merila za občane občine Tišina za urejevanje določenih zadev? Koliko hiš je ogroženih ob vodotoku Rastika, koliko ob odvodnem jarku Erjavec? Ali je javno dobro res čiščenje privatnih zemljišč?
 11. Tekoča problematika
 12. Vprašanja in pobude (Odgovori)

5. redna seja občinskega sveta občine Tišina (10.03.2015 ob 17.00 uri)

4. redna seja občinskega sveta občine Tišina (10.02.2015 ob 17.00 uri)

3. redna seja občinskega sveta občine Tišina (17.12.2014 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. in 2. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 3. Poročilo o izvršitvi sklepov 2. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 3. redne seje OS občine Tišina
 5. Imenovanje manjkajočih članov delovnih teles pri občinskem svetu občine Tišina
 6. Imenovanje lektorja Uredniškega odbora za izdajo občinskega glasila
 7. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2015 – I. obravnava
 8. Predlog Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo; Priloga
 9. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015
 10. Tekoča problematika
 11. Vprašanja in pobude

2. redna seja občinskega sveta občine Tišina (25.11.2014 ob 17.00 uri)

1. redna seja občinskega sveta občine Tišina (21.10.2014 ob 18.00 uri)

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov; Vabilo
 2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
 5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 7. Nagovor župana

34. redna seja občinskega sveta občine Tišina (01.07.2014 ob 18.00 uri)

33. redna seja občinskega sveta občine Tišina (19.06.2014 ob 18.00 uri)

8. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (17.06.2014 ob 18.00 uri)

32. redna seja občinskega sveta občine Tišina (16.05.2014 ob 18.00 uri)

31. redna seja občinskega sveta občine Tišina (11.04.2014 ob 18.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 30. redne in 7. izredne seje občinskega sveta občine Tišina
 3. Poročilo o izvršitvi sklepov 30. redne in 7. izredne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 31. redne seje OS občine Tišina
 5. Predlog Zaključnega računa Proračuna občine Tišina za leto 2013
 6. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
 7. Predlog Sklepa o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
 8. Predlog Ukrepov za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Tišina za leto 2014
 9. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2013:
  -       Vrtec Lavra, Enota Tišina
  -       Rešilna d.o.o.
  -       »ŽIVA« Ambulanta splošne medicine Dean Köveš
  -       Dnevni center Kekec (Center za socialno delo Murska Sobota)
  -       Dom starejših Rakičan
  -       Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
  -       Saubermacher Komunala d.o.o. Murska Sobota
  -       Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
  -       Zdravstveni dom Murska Sobota
  -       Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
  -       Policijska postaja Murska Sobota
  -       Medobčinska inšpekcija in redarstvo; Priloga
  -       Uredniški odbor občine Tišina
  -       Osnovna šola Tišina (poročilo, analiza finančnega poslovanja, poročilo članov sveta zavoda)
 10. Letno poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2013
 11. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnje seje
 12. Tekoča problematika
 13. Vprašanja in pobude

7. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (10.03.2014 ob 17.00 uri)

30. redna seja občinskega sveta občine Tišina (13.02.2014 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti;
 2. Obravnava in sprejem Zapisnika 29. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 3. Poročilo o izvršitvi sklepov 29. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 30. redne seje občinskega sveta občine Tišina; Predlog za dopolnitev
 5. Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Tišina za leto 2014
 6. Predlog Programa dela občinskega sveta in občinske uprave občine Tišina v letu 2014 
 7. Predlog Letnega programa športa v občini Tišina za leto 2014 
 8. Predlog Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina za leto 2014 
 9. Predlog Koledarja prireditev v občini Tišina za leto 2014 
 10. Predlog Sklepa o doličitvi višine subvencioniranja cene storitev  obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vletu 2014
 11. Predlog Sklepa, da se v projekt odvodnje in ureditve vodotokov ter izgradnje nasipov pritegne zavarovalnice in državoMnenje župana
 12. Predlog Sklepa o prenosu lastništva mejnega prehoda Gederovci na občino TišinaMnenje župana
 13. Predlog Sklepa o zbiranju in objavi fotografij ljudi in krajev iz preteklosti občine Tišina, ter objavi na spletni strani oz. v posebni številki Novin, za kar se zagotovijo zadostna sredstva v proračunu za leto 2014Mnenje župana
 14. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
 15. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v vtrcu Lavra, enota Tišina
 16. Razprava o Pomurskem vodovodu sistema B
 17. Tekoča problematika
 18. Vprašanja in pobude

29. redna seja občinskega sveta občine Tišina (06.02.2014 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem Zapisnika 28. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 3. Poročilo o izvršitvi sklepov 26. in 28. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 29. redne seje OS občine Tišina
 5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu odbora vaške skupnosti Murski Petrovci 
 6. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnje seje
 7. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2014 – II. obravnava
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.; Mnenje župana
 9. Predlog Programa dela občinskega sveta in občinske uprave občine Tišina v letu 2014 
 10. Predlog Letnega programa športa v občini Tišina za leto 2014 
 11. Predlog Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina za leto 2014 
 12. Predlog Koledarja prireditev v občini Tišina za leto 2014 
 13. Predlog Sklepa o doličitvi višine subvencioniranja cene storitev  obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vletu 2014
 14. Predlog Sklepa, da se v projekt odvodnje in ureditve vodotokov ter izgradnje nasipov pritegne zavarovalnice in državo; Mnenje župana
 15. Predlog Sklepa o prenosu lastništva mejnega prehoda Gederovci na občino Tišina; Mnenje župana
 16. Predlog Sklepa o zbiranju in objavi fotografij ljudi in krajev iz preteklosti občine Tišina, ter objavi na spletni strani oz. v posebni številki Novin, za kar se zagotovijo zadostna sredstva v proračunu za leto 2014; Mnenje župana
 17. Razprava o Pomurskem vodovodu sistema B
 18. Tekoča problematika
 19. Vprašanja in pobude

 

Vabila in gradivo 2013

28. redna seja občinskega sveta občine Tišina (10.12.2013 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne, 5. izredne, 6. izredne in 26. redne seje občinskega sveta občine Tišina

 3. Poročilo o izvršitvi sklepov 26. redne seje občinskega sveta občine Tišina

 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 28. redne seje OS občine Tišina

 5. Predlog Rebalansa Proračuna občine Tišina za leto 2013

 6. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2014 – I. obravnava

 7. Predlog Sklepa o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2014

 8. Predlog Sklepa o izvedbi projekta zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče v letu 2014

 9. Predlog Sklepa k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014

 10. Predlog Sklepa o soglasju k ceni strokovnega dela CSD:
 11. za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2014

 12. za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2014

 13. Sklep, da se na novi spletni strani občine Tišina uvede storitev Pomoč občanu na enak način, kot ima to urejeno Mestna občina Murska Sobota

 14. Sklep, da župan v proračunu za leto 2014 zagotovi sredstva in realizira nabavo osnovnih sredstev in izvedbo del za vzpostavitev elektronskega poslovanja naslednjega sklica občinskega sveta: prenosnih računalnikov z omogočenim dostopom do interneta, osnovni software, ureditev digitalnih podpisov in e-mail naslovov, ter dostop do digitalne baze podatkov na občini, projektorja za prezentacije vzpostavitev mreže med sejami občinskega sveta in osnovnega tečaja računalništva za bodoče svetnike za normalno vključitev v delo OS

 15. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnje seje

 16. Tekoča problematika

 17. Vprašanja in pobude

27. redna seja občinskega sveta občine Tišina (29.11.2013 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti

 2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne, 5. izredne, 6. izredne in 26. redne seje občinskega sveta občine Tišina

 3. Poročilo o izvršitvi sklepov 26. redne seje občinskega sveta občine Tišina

 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 27. redne seje OS občine Tišina

 5. Predlog Rebalansa Proračuna občine Tišina za leto 2013

 6. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2014 – I. obravnava

 7. Predlog Sklepa o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2014

 8. Predlog Sklepa o izvedbi projekta zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče v letu 2014

 9. Predlog Sklepa k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014

 10. Predlog Sklepa o soglasju k ceni strokovnega dela CSD:

  1. za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2014

  2. za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2014

 11. Sklep, da se na novi spletni strani občine Tišina uvede storitev Pomoč občanu na enak način, kot ima to urejeno Mestna občina Murska Sobota

 12. Sklep, da župan v proračunu za leto 2014 zagotovi sredstva in realizira nabavo osnovnih sredstev in izvedbo del za vzpostavitev elektronskega poslovanja naslednjega sklica občinskega sveta: prenosnih računalnikov z omogočenim dostopom do interneta, osnovni software, ureditev digitalnih podpisov in e-mail naslovov, ter dostop do digitalne baze podatkov na občini, projektorja za prezentacije vzpostavitev mreže med sejami občinskega sveta in osnovnega tečaja računalništva za bodoče svetnike za normalno vključitev v delo OS

 13. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnje seje

 14. Tekoča problematika

 15. Vprašanja in pobude

26. redna seja občinskega sveta občine Tišina (15.11.2013 ob 17.00 uri)

6. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (23.09.2013 ob 17.00 uri)

5. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (02.08.2013 ob 17.00 uri)

4. izredna seja občinskega sveta občine Tišina (29.07.2013 ob 18.00 uri)

25. redna seja občinskega sveta občine Tišina (26.06.2013 ob 18.00 uri)

24. redna seja občinskega sveta občine Tišina (28.05.2013 ob 18.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 21., 22. in 23. redne seje občinskega sveta občine Tišina
  -    Zapisnik 21. redne seje občinskega sveta občine Tišina
  -    Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta občine Tišina
  -    Zapisnik 23. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 3. Poročilo o izvršitvi sklepov 23. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 24. redne seje OS občine Tišina
 5. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnje seje
 6. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi Aneksa št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 430-0010/2012-26 za »Rekonstrukcijo ceste Borejci – I. faza, 1. etapa«
 7. Razprava o idejnem projektu večnamenske dvorane pri OŠ Tišina
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«
 9. Predlog Dolgoročnega in srednjeročnega razvojnega programa občine Tišina
 10. Seznanitev o delovanju programa SVIT
 11. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2012:
  -       Osnovna šola Tišina (poročilo, analiza)
  -       Vrtec Lavra, Enota Tišina
  -       Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
  -       Uredniški odbor občine Tišina
 12. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca«
 13. Predlog Ukrepov za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Tišina za leto 2013
 14. Premoženjska bilanca občine Tišina na dan 31.12.2012
 15. Predlog Sklepa, da se na novi spletni strani občine Tišina uvede storitev pomoč občanu na enak način, kot ima to urejeno mestna občina Murska Sobota
 16. Tekoča problematika
 17. Vprašanja in pobude

23. redna seja občinskega sveta občine Tišina (15.04.2013 ob 17.00 uri)

22. redna seja občinskega sveta občine Tišina (04.04.2013 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 22. redne seje OS občine Tišina
 3. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2013 – II. obravnava
  a.   Uvod      
  b.   
  Odlok o proračunu občine Tišina za leto 2013      
  c.    
  Splošni del       
  d.   
  Obrazložitve Splošnega dela
  e.   Posebni del
  f.    Obrazložitve Posebnega dela
  g.   Načrt razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2013 - 2016 
  h.   Obrazložitve Načrta razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2013 - 2016 
  i.    Kadrovski načrt za leti 2013 in 2014
  j.    Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Tišina za leto 2013
  k.   Sklep o letnem načrtu razpolaganja s stavbami in deli stavb občine Tišina za leto 2013
  l.    Sklep o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči občine Tišina za leto 2013
  m.   
  Sklep o letnem načrtu pridobivanja premičnega premoženja občine Tišina za leto 2013
 4.  Predlog Sklepa k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013 
 5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
 6. Predlog Sklepa o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 980 v k.o. Borejci (priloga 1, priloga 2, priloga 3)
 7. Predlog Programa dela občinskega sveta in občinske uprave občine Tišina v letu 2013, dopolnitev: priloga 
 8. Predlog Letnega programa športa v občini Tišina za leto 2013
 9. Predlog Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina za leto 2013
 10. Tekoča problematika
 11. Vprašanja in pobude

21. redna seja občinskega sveta občine Tišina (22.03.2013 ob 18.00 uri)

 

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 3. Poročilo o izvršitvi sklepov 20. redne seje občinskega sveta občine Tišina
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 21. redne seje OS občine Tišina
 5. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt "Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca" - I. obravnava
 6. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnje seje
         a.  Odgovor Novak Dušanu glede izbire izvajalca komasacije na območju občine Tišina
         b. 
  Odgovor Novak Dušanu glede ceste v velikem kompleksu v Murskih Črncih
         c. 
  Odgovor Novak Dušanu glede poteka rekonstrukcije Obrtniške ulice v Tropovcih
         d.  Odgovor Šafarič Boštjanu glede javnega razpisa za komasacije

         e.  Odgovor Šafarič Boštjanu glede izvajanje sklepa o financiranju političnih strank v občini

         f.   Odgovor Šafarič Boštjanu glede zahteve po kopiji elektronskih verzij prijavnega obrazca za 5 komasacijskih območij
         g. 
  Odgovor Šafarič Boštjanu glede priprave poslovnika in predavanja Neže Vodušek
         h.  Odgovor Šafarič Boštjanu glede zahteve kopije sklepa o imenovanju podžupana v letu 2012
         i.   Odgovor Šafarič Boštjanu glede izračuna za komasacije
         j.   Odgovor Šafarič Boštjanu glede poročila o realizaciji sredstev Župnije Tišina
 7. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2013 – II. obravnava
         a.   Uvod
         b.   Odlok o proračunu občine Tišina za leto 2013
         c.    Splošni del
         d.   Obrazložitve Splošnega dela
         e.   Posebni del
         f.    Obrazložitve Posebnega dela
         g.   Načrt razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2013 - 2016
         h.   Obrazložitve Načrta razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2013 - 2016
         i.    Kadrovski načrt za leti 2013 in 2014
         j.    Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Tišina za leto 2013
         k.   Sklep o letnem načrtu razpolaganja s stavbami in deli stavb občine Tišina za leto 2013
         l.    Sklep o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči občine Tišina za leto 2013

        m.   Sklep o letnem načrtu pridobivanja premičnega premoženja občine Tišina za leto 2013
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Tišina
 9. Predlog Sklepa k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013
 10. Predlog Programa dela občinskega sveta in občinske uprave občine Tišina v letu 2013
 11. Predlog Letnega programa športa v občini Tišina za leto 2013
 12. Predlog Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina za leto 2013
 13. Predlog Koledarja prireditev občine Tišina za leto 2013
 14. Tekoča problematika
 15. Vprašanja in pobude


 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org