Četrtek, 02. Julij 2020
   
baner.gif


Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 980 v k.o. Borejci


Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list, RS, št. 57/12, 109/12; ZPNačrt – B) (v nadaljevanju: ZPNačrt- spremembe) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji, dne 04. 04. 2013 sprejel

S K L E P
O DOPUSTNI MANJŠI ŠIRITVI OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
NA PARCELI  ŠT. 980 V K.O. BOREJCI 

1.člen

 Ta sklep nadomešča Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Tišina  (Ur.l. RS, št. 25/10) (v nadaljevanju: OPN Tišina) v delu na katerega se sklep o manjši širitvi naselja nanaša, tako da določa širitev območja stavbnih zemljišč, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi pogoji OPN Tišina.

2.člen

 Manjša širitev območja stavbnih zemljišč se, v skladu s ZPNačt-om - spremembe, dopusti na podlagi pobude lastnika parcele št. 980 iz k.o. Borejci, zaradi razširitve obstoječe kmetije.

 3.člen

 Območje stavbnega zemljišča se razširi tako, da se razširi oziroma dodatno vključi del parcele št. 980 iz k.o. Borejci, v skupni izmeri 1548  m² za potrebe umestitve kmetijskih in spremljajočih objektov. 

 4.člen

 Območje širitve je prikazano v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

 5.člen

 Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica uporabe tega člena, na ta način ni možno ponovno širiti.

 6.člen

 Ta sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč se pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12).

 7.člen

 Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa, se ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 8.člen

 Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 007-0006/2013                                                                                 
Tišina, dne 05. 04. 2013

 

 

   ŽUPAN OBČINE TIŠINA
Franc HORVAT, dipl. ing. zoot.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org