Četrtek, 09. April 2020
   
baner.gif


Pomemebno obvestilo za podjetnike


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU IZVAJANJA ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015

Obveščamo vas, da je v petek, 15.3.2013, Ministrstvo  za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2013 znaša 1,556.000 €, za leto 2014 pa 3,744.000 €.

V nadaljevanju je KRATEK POVZETEK RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:

 • postavitvi novega proizvodnega obrata,
 • širitvi obstoječega obrata ali
 • začetku nove dejavnosti, ki pomen
 • temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem obratu ter
 • ustvarjanju novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.


Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.

Upravičeni stroški so:

       - nakup strojev in opreme,

       - nakup nematerialnih naložb,

       - gradbena dela, v višini največ 25% upravičenih stroškov celotne naložbe,

      - nakup objektov in zemljišč, v višini največ 10% upravičenih stroškov celotne naložbe.

Z izjemo pri majhnih in srednje velikih podjetjih in pri nakupu podjetja, morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova.

V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, se stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne uvrščajo med upravičene stroške.

Če je predmet investicije izgradnja, racionalizacija ali modernizacija proizvodnje z OVE (obnovljivi viri energije) objektom, lahko vlagatelj uveljavlja upravičene stroške OVE objekta samo, če je pogodba na ključ, kar pomeni, da mora pogodba vsebovati tako gradbena dela, projektiranje in dobavo opreme ter spuščanje v obratovanje.

Stroški so upravičeni:

       -  če nastanejo (blago dobavljeno oziroma storitev opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,

      -   če glasijo računi na prejemnika sredstev,

      -   če proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),

      -   če ne presegajo meje intenzivnosti državnih pomoči,

      -   če so podprti z dokazili - listinami, ki glasijo na prejemnika sredstev

      -   če predstavljajo investicijo v opredmetena ali neopredmetena sredstva, ki se bodo nahajala in uporabljala na upravičenem območju,

      -   če nastanejo pred izstavitvijo zahtevka.

Vrednost upravičenih stroškov je osnova za izračun zneska nepovratnih sredstev.

Upravičeni projekti so:

      -  projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne povečanja) obstoječih delovnih mest oziroma število zaposlenih (šteto od datuma prejetja sklepa o sofinanciranju oz. povprečje zadnjega obračunskega obdobja, če je to število večje);

      -  projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;

      -  projekti, za izvedbo katerih imajo vlagatelji pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;

      -  projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje javni razpis;

      -   projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

 

Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.

Investicija mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31.12.2014.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2013 znaša 1,556.000 evrov, za leto 2014 pa 3,744.000 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja znaša 100.000 evrov najvišji pa 500.000 evrov, njegova višina pa je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:


•        50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
•        40 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
•        30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Rok za oddajo vlog je 15. april 2013, do 12. ure. Enako velja, če je vloga oddana do izteka tega roka priporočeno po pošti.

Povezava na razpis:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=961

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko v naši občini pridobite pri ga. Steli Šnurer (Fin-Ing d.o.o), ki bo brezplačno preverila vašo poslovno idejo in možnost kandidature na javni razpis. Za informativni sestanek se lahko dogovorite na tel. št.: 031/327 495. Vsekakor pa lahko Informacije v zvezi z razpisom pridobite tudi pri drugih razvojnih organizacijah v regiji.

                                                                                                                                     

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org