Sreda, 07. Junij 2023
   
baner.gif


Predstavitev

Na celotnem poselitvenem območju občine Tišina je izgrajen kanalizacijski sistem, ki se zaključuje z dvema čistilnima napravama.

Upravljavec kanalizacijskega sistema je Režijski obrat Občine Tišina.

Kanalizacijskih sistem občine Tišina predstavljajo:
- kanalizacijski cevovodi skupne dolžine 45.560 M,
- 41 kanalizacijskih prečrpališč s telemetričnim sistemom nadzora delovanja,
- 2 komunalni čistilni napravi (ČN Petanjci in ČN Murski črnci) z izpustom prečiščenih voda v reko Muro.

Na kanalizacijski sistem je priključenih ca. 85% prebivalcev oz. 1040 objektov.

kanalizacija obrezana
Izvajanje javne službe se zagotavlja le za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, medtem, ko velja za padavinsko odpadno vodo prepoved odvajanja v objekte javne infrastrukture (ta se mora odvajati neposredno v vodotoke oz. z ponikanjem v tla).

Izgradnja kanalizacijskega sistema je potekala med leti 1996 in 2007. Po izgradnji celotne dolžine primarnega in sekundarnega omrežja smo ugotovili, da sistem ni vodotesen. Od izvajalca del smo zahtevali sanacijo celotnega kanalizacijskega sistema, ki se je pričela leta 2006 in končala leta 2009. Uporabniki so objekte na kanalizacijski sistem pričeli priklapljati ločeno po vaseh po prejetju dokazil o uspešni sanaciji.


Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju občine Tišina urejajo naslednji lokalni predpisi:

1. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1) (Uradni list Republike Slovenije, št. 100/2007)
2. Odlok o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina (Uradni list Republike Slovenije, št. 103/2006, 33/2009, 107/2009, 30/2010)


Javna služba obsega:
– upravljanje z objekti in napravami javne kanalizacije,
– vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav javne kanalizacije,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav na objektih ter napravah javne kanalizacije,
– izdajanje soglasij za priključevanje na javno kanalizacijo,
– priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacijo,
– sklepanje pogodb z uporabniki,
– izvajanje meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda, v skladu s predpisi,
– izvajanje svetovanja, osveščanja in obveščanja uporabnikov v zvezi z varovanjem okolja in uporabo storitev javne službe,
– vodenje katastra javne infrastrukture,
– izdelava programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
– odstranjevanje blata iz čistilnih naprav,
– obračun storitev javne službe uporabnikom storitev.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org