Sreda, 29. Marec 2023
   
baner.gif


Obračun storitev in cenik

Režijski obrat občine Tišina, kot upravljavec javne službe oskrbe s pitno vodo pridobiva sredstva za financiranje javne službe predvsem iz plačila uporabnikov za storitve javne službe ter občinskega proračuna.

Oblikovanje cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo določa državni predpis za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javnega vodovoda na območju občine Tišina.
 
Obračun storitve javne službe (vodarina) upravljavec uporabnikom, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v eurih. Obračunava se praviloma v mesečnih akontacijah, določenih glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec pri uporabnikih praviloma najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo na podlagi odčitka vodomera in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja.


SPOROČANJE STANJA VODOMERA
V kolikor opažate znatno razliko stanja vodomera glede na zadnji obračun, nam to lahko sporočite zadnje dni v mesecu na tel. št.: 02 539 17 17.


OBVESTILO UPORABNIKOM - UPRAVIČENCEM DO OPROSTITVE ZA NAMEN KMETIJSTVA

Uporabnike, ki imajo nameščen dodaten "kmetijski" vodomer za potrebe obračuna oprostitve plačila okoljske dajatve ter dela cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ZAPROŠAMO, DA JAVLJAJO STANJA VSEH VODOMEROV MESEČNO.


CENIK STORITEV - OSKRBA S PITNO VODO

A. Oskrba s pitno vodo
oskrbovano območje Režijski obrat občine Tišina           brez ddv 0,5104 €, ddv 9,5%, z ddv 0,5589 €
Cena se uporablja od 01.01.2017 dalje. Cena za 1 m3.

oskrbovano območje JP Vodovod sistema B d.o.o.         brez ddv 0,6102 €, ddv 9,5%, z ddv 0,6682 €
Cena se uporablja od 01.07.2022 dalje. Cena za 1 m3.

B. Odvajanje odpadne vode                                                    brez ddv 0,4208 €, ddv 9,5%, z ddv 0,4608 €
    Čiščenje odpadne vode                                                      brez ddv 0,6471 €, ddv 9,5%, z ddv 0,7086 €
Cene odvajanja in čiščenja odpadne vode se uporabljajo od 01.01.2021 dalje
. Cena za 1m3.

C. Omrežnina - vodovod
oskrbovano območje Režijski obrat občine Tišina           BREZ DDV               DDV                Z DDV
                      DN ≤ 20                                                            
 3,1621 €               9,5%              3,4625 €  

                                                   z upoštevano subvencijo         1,9821 €              9,5%              2,1704 €
                 
                      20 < DN 40                                                         
9,4864 €              9,5%             10,3876 € 

                                                   z upoštevno subvencijo           5,9464 €              9,5%               6,5113 €

                      40  50                                                             
31, 6215 €             9,5%              34,6255 €

                                                   z upoštevano subvencijo        19,8216 €             9,5%              21,7047 €

Cene omrežnine se uporabljajo od 01.01.2017 dalje. Cena za en mesec.

oskrbovano območje JP Vodovod sistema B d.o.o.           BREZ DDV               DDV                Z DDV
                      DN  20                                                            
 11,3889 €              9,5%             12,4708 €  

                                                   z upoštevano subvencijo          6,9387 €              9,5%              7,5979 €    
              
                      20 < DN 40                                                       
 34,1667 €              9,5%             37,4125 € 

                                                   z upoštevno subvencijo          20,8162 €            9,5%               22,7937 €

                      40  50                                                             
113,8891 €              9,5%           124,7086 €

                                                   z upoštevano subvencijo         69,3874 €             9,5%             75,9792 €

Cene omrežnine se uporabljajo od 01.07.2022 dalje. Cena za en mesec.
opomba: V letu 2022 se na navedene cene gospodinjstvom upošteva 55% subvencija Občine.

D. Okoljska dajatev
 - objekti priključeni na kanalizacijski sistem s čistilno napravo: 1 M3 = 0,0528 € brez DDV
 - objekti, ki odvajajo odpadne vode v obstoječe greznice: 1 M3 = 0,5283 € brez DDV
se na podlagi 5. in 36. člena (5.odst,tč.C) ZDDV-1 se ne všteva v davčno osnovo.

 priloga_obvestilo o spremembah načina obračunavanja storitve oskrbe s pitno vodo (komunalne storitve)

 

priloga_Sklep_o_ceniku_storitev_režijskega_obrata_občine_Tišina

 

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org