Sreda, 07. Junij 2023
   
baner.gif


Predstavitev

Na območju občine Tišina obstaja 11 ločenih vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo s pitno vodo skupaj ca 4.338 prebivalcev (ca. 1200 priključkov) v 12 naseljih ter zeselku Romi.

Upravljavec javnega vodovoda je od leta 1999 Režijski obrat Občine Tišina, ki skrbi tako za vzdrževanje infrastrukture, kot za zagotavljanje pitne vode uporabnikom. Režijski obrat skrbi tudi za druge naloge povezane z oskrbo s pitno vodo.

Oskrbo s pitno vodo na območju občine Tišina urejajo naslednji lokalni predpisi:

1. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1) (Uradni list Republike Slovenije, št. 100/2007)
2. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2011)
3. Tehnični pravilnik javnega vodovoda na območju Občine Tišina (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2012)
4. Pravilnik o obračunavanju storitev javnega vodovoda (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2012)


Vodovodna zajetja in cevovodi po vaseh, ki so trenutno v uporabi so bili izgrajeni pretežno med leti 1968 in 1973 in sicer iz PE-HD materiala. Zadnji sistem je bil izgrajen leta 1978 V romskem naselju Vanča vas - Borejci. Občina je v letu 2009 v naselju Vanča vas v sklopu rekonstrukcije ceste pristopila k rekonstrukciji cevovoda (nodularna litina, hidrantni sistem). V začetku leta 2013 pa se bodo postopoma pričela dela rekonstrukcije cevovoda v naselju Borejci.

Na vseh vodovodnih zajetjih so od leta 2010 nameščeni tudi sistemi dezinfekcije pitne vode - klorinatorji, ki omogočajo oskrbo prebivalstva z mikrobiološko neoporečno pitno vodo. Uporabnikom se na letni ravni dobavi povprečno 175.000 m3 pitne vode.

Vodovod izrezan


Javna služba obsega:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb,
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
4. nadzor vodovodnih priključkov stavb na sekundarni vodovod,
5. vzdrževanje vodovodnih priključkov,
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
7. izvajanje notranjega nadzora pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
8. monitoring kemijskega stanja vodnih virov za oskrbo s pitno vodo,
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
11. občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov, po določilih iz tehničnega pravilnika,
12. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih, po določilih iz tehničnega pravilnika,
13. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
14. redno preverjanje podatkov v stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju,
15. vodenje katastra javnega vodovoda in hidrantnega omrežja,
16. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
17. vodenje evidenc v skladu z veljavnim državnim predpisom o oskrbi s pitno vodo,
18. posredovanje letnega poročila o izvajanju javne službe,
19. pripravo programa oskrbe s pitno vodo.
 


POMURSKI VODOVOD
Občina Tišina je skupaj z enajstimi drugimi občinami vključena v izgradnjo "Pomurskega vodovoda sistema B", kateri bo omogočil bolj kakovostno, varno in stalno oskrbo s pitno vodo vsem dvanajstim občinam.

Vloga za pridobitev kohezijskih sredstev za gradnjo Pomurskega vodovoda sistema B je podana na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oziroma na ministrstvu za gospodarstvo.
Projekt je razdeljen v faze. Prva faza izgradnje se je pričela septembra 2013 in zajema gradnjo povezovalnega transportnega vodovoda v smeri proti Murski Soboti. Oskrba s pitno vodo iz novega sistema bo ob končanju prve faze zagotovljena za naselja: Murski Črnci, Gradišče, Tropovci, Vanča vas, Rankovci, Romsko naselje Vanča vas – Borejci in naselje Borejci. Izgradnja bo končana v letu 2015.

Več o projektu na strani: http://www.pomurskivodovod-sistemb.si/, kjer so na voljo aktualne novice, gradiva, opis gradenj in drugo.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org