Nedelja, 25. Oktober 2020
   
baner.gif


Javna dražba za prodajo nepremičnin


Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Sklepa občinskega sveta o letnem načrtu razpolaganja s stavbami in deli stavb Občine Tišina za leto 2020, št. 007-0005/2020-1, z dne 16.04.2020 in Sklepa občinskega sveta o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tišina za leto 2020, št. 007-0006/2020-1 z dne 16. 04. 2020 objavlja

 javno dražbo za prodajo nepremičnine 

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

2. Opis predmetov javne dražbe: Predmeti javne dražbe so naslednje nepremičnine:

 • trosobno stanovanje (70,10 m2), del stavbe 123-176-24 (ID 5393054), ki se nahaja v stavbi št. 176, Tišina 1 in pripadajoče stavbno zemljišče (delež 4,32 %), parc. št. 24, k.o. Tropovci;
 • stavbno zemljišče v k.o. Murski Črnci (125), parc. št. 1707/7, v izmeri 784 m2;
 • stavbno zemljišče v k.o. Murski Črnci (125), parc. št. 1707/9, v izmeri 799 m2;
 • stavbno zemljišče v k.o. Borejci (116), parc. št.: 1346/1, v izmeri 280 m2;
 • stavbno zemljišče v k.o. Borejci (116), parc. št.: 1390/1, v izmeri 201 m2;
 • stavbno zemljišče v k.o. Petanjci (121), parc. št.: 1221/2, v izmeri 1164 m2.

Po prostorskem planu občine so nepremičnine - zemljišča opredeljena kot stavbna zemljišča.

3. Izklicna vrednost in najnižji znesek njenega višanja: Izklicna vrednost za prodajano premoženje je sledeča:

- za trosobno stanovanje (70,10 m2), del stavbe 123-176-24 (ID 5393054), ki se nahaja v stavbi št. 176, Tišina 1 in pripadajoče stavbno zemljišče (delež 4,32 %), parc. št. 24, k.o. Tropovci, je izklicna cena 63.430,00 €

- za parc. št. 1707/7, k.o. Murski Črnci (125), v izmeri 784 m2; je izklicna cena 16.565,00 €,

- za parc. št. 1707/9, k.o. Murski Črnci (125), v izmeri 799 m2; je izklicna cena 17.385,00 €,

- za parc. št. 1346/1, k.o. Borejci (116), v izmeri 280 m2; je izklicna cena 3.280,00 €,

- za parc. št. 1390/1, k.o. Borejci (116), v izmeri 201 m2; je izklicna cena 4.099,00 €,

- za parc. št. 1221/2, k.o. Petanjci (121), v izmeri 1164 m2; je izklicna cena 14.872,50 €.

Izklicna vrednost nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 €, kar je najnižji znesek višanja.

4. Višina varščine: Dražitelj mora najkasneje do 21. 07. 2020 plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil.

5. Številka transakcijskega računa: Varščina se plača na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo«.

6. Vračilo varščine: Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15. dni po opravljeni javni dražbi.

7. Razlogi za zadržanje varščine: Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa je zadržana.

8. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.

9. Bistvena sestavina pravnega posla: Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

10. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo 22. 07. 2020, z začetkom ob 15.30 uri.

11. Sodelovanje na javni dražbi: Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

12. Predkupna pravica: Predkupna pravica ne obstaja.

13. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: Ogled nepremičnin javne dražbe je možen do petka 17. 07. 2020 po predhodnem dogovoru na občinski upravi občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02 539 17 10, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. .

14. Kontaktne osebe: mag. Mateja Krizmanič Telkeš, direktorica občinske uprave, telefon 02 539 17 18, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

15. Ustavitev postopka: Komisija za izvedbo javne dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov.

16. Drugi pogoji in posebnosti javne dražbe ali pravnega posla:

- na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin;

- dražitelj mora najpozneje do torka 21. 07. 2020, do 14.00 ure na sedež občinske uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
 • matično, davčno in telefonsko številko,
 • dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta
 • dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;

- dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:

 • fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument
 • pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.

Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

 

 

 

Župan občine Tišina
Franc Horvat, dipl. ing. zoot.

 

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • image
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org