Sobota, 04. Julij 2020
   
baner.gif


Javna dražba za prodajo nepremičnin


Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in sklepa o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za leto 2018 občinskega sveta občine Tišina, z dne 12. 03. 2019 objavlja

javno dražbo 
za prodajo nepremičnine

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

2. Opis predmetov javne dražbe: Predmet javne dražbe sta naslednji nepremičnini:

- stavbno zemljišče v k.o. Murski Črnci (125), parc. št. 1707/7, v izmeri 7 84 m2;       

- stavbno zemljišče v k.o. Murski Črnci (125), parc. št. 1707/9, v izmeri 7 99 m2;  

Po prostorskem planu občine sta nepremičnini opredeljeni kot stavbno zemljišče.

3. Izklicna vrednost in najnižji znesek njenega višanja: Izklicna vrednost za prodajano premoženje je sledeča:

- za parc. št. 1707/7, k.o. Murski Črnci (125), v izmeri 7 84 m2; je izklicna cena 16.565,00 €,

- za parc. št. 1707/9, k.o. Murski Črnci (125), v izmeri 7 99 m2; je izklicna cena 17.385,00 €,

Izklicna vrednost nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 €, kar je najnižji znesek višanja.

4. Višina varščine: Dražitelj mora najkasneje do 29. 11. 2019 plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil.

5. Številka transakcijskega računa: Varščina se plača na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo«.

6. Vračilo varščine: Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15. dni po opravljeni javni dražbi.

7. Razlogi za zadržanje varščine: Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa je zadržana.

8. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.

9. Bistvena sestavina pravnega posla: Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

10. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo 04. 12. 2019, z začetkom ob 15.30 uri.

11. Sodelovanje na javni dražbi: Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

12. Predkupna pravica: Predkupna pravica ne obstaja.

13. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: Ogled nepremičnin javne dražbe je možen do petka 29. 11. 2019 po predhodnem dogovoru na občinski upravi občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02 539 17 10, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. .

14. Kontaktne osebe: mag. Mateja Krizmanič Telkeš, direktorica občinske uprave, telefon 02 539 17 18, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

15. Ustavitev postopka: Komisija za izvedbo javne dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov.

16. Drugi pogoji in posebnosti javne dražbe ali pravnega posla:

- na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin;

- dražitelj mora najpozneje do torka 03.12.2019, do 14.00 ure na sedež občinske uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
 • matično, davčno in telefonsko številko,
 • dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta
 • dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;

- dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:

 • fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument
 • pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.

Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

 

 

      Župan občine Tišina 
Franc Horvat, dipl. ing. zoot.

 

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org