Sobota, 24. Julij 2021
   
baner.gif


Obvestilo o uveljavitvi novega standarda na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina


Spoštovane občanke in občani Občine Tišina!

Občinska uprava Občine Tišina je v mesecu maju 2019 objavila Javni razpis za podelitev koncesije za izbiro izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina. Javni razpis je bil objavljen na podlagi predhodno sprejetih odlokov in potrebe po uskladitvi področja zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Tišina z veljavno pravno zakonodajo.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. št. 87/12, 109/12 in 76/17), ki določa tudi metodologijo za izračun cene storitev na področju zbiranja komunalnih odpadkov, v določilu 3. točke 2. člena določa, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik storitve. Iz navedenega izhaja, da je plačnik storitve zbiranja komunalnih odpadkov tisti, ki komunalne odpadke povzroči. Uredba je bila sprejeta leta 2012, rok za uskladitev občinskih predpisov in sprejetje novih cen je bil 15 mesecev po uveljavitvi uredbe. Večina sosednjih občin je cene zbiranja odpadkov z Uredbo že uskladila. In sicer v občinah Beltinci, Cankova, Grad, Hodoš, Kuzma , Puconci, Rogašovci in Šalovci, so bile cene usklajene s 1.1.2013, v občini Gornji Petrovci s 1.4.2013, v občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Turnišče s 1.1.2014 in v Mestni občini Murska Sobota s 1.8.2014. Občina Tišina je med zadnjimi občinami, ki uvajajo novi standard in usklajujejo ceno z zahtevami iz Uredbe.

Namreč kljub uveljavitvi Uredbe že v letu 2012 je vse do danes velik del stroškov zbiranja komunalnih odpadkov krila Občina Tišina iz svojega proračuna, kar seveda ni skladno z zahtevami iz Uredbe.

Za lažjo predstavo vam v spodnji tabeli predstavljamo strošek, ki ga je za občane v letu 2018 pokrila občina.

 

Letni strošek občine v EUR brez DDV

embalaža od vrat do vrat (rumena vreča)

14.100,07

2 akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov

7.531,18

kosovno odpadki na klic

338,52

klasična akcija zbiranja kosovnih odpadkov

6.845,30

zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Petanjci

14.474,16

SKUPAJ:

43.289,23


Na podlagi izvedenega javnega razpisa in veljavno pravne zakonodaje bo s 01.11.2019 uveljavljen nov standard in stroški, ki jih je do zdaj plačevala občina in so prikazani v zgornji tabeli, bodo prešli na povzročitelja odpadkov torej na gospodinjstva, kar pomeni, da se bo mesečna obveznost za posamezno gospodinjstvo povečala (kakor prikazujejo spodnje tabele).

- ZNESEK POLOŽNICE PRED UVELJAVITVIJO NOVEGA STANDARDA

Tabela prikazuje strošek, ki sta ga plačala občan in občina. Poleg stroška zbiranja odpadkov je prikazan tudi strošek obdelave odpadkov in odlaganja preostanka ter subvencija občine. Ta strošek bo tudi v prihodnje na položnicah.

 

Mesečna cena v EUR z DDV 2018

Mesečna cena v EUR brez DDV, ki jo je za gospodinjstvo plačala občina

Subvencija občine pri obdelavi in odlaganju

Povprečna mesečna cena v EUR z DDV (občan + občina +subvencija občine)

Zbiranje odpadkov

3,13

3,37

0,00

6,50

Obdelava odpadkov in odlaganje preostanka

4,91

1,23

0,25

6,39

Skupaj povprečno mesečno

8,04

4,60

0,25

12,89

Skupaj letno

96,48

55,20

3,00

154,68


Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v določilu 5. člena določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe. Tako je izvajalec, podjetje Saubermacher Komunala d.o.o., tudi za območje naše občine pripravilo elaborat. Cene so v elaboratu v skladu z Uredbo določene v EUR/kg, saj bo obračun za opravljeno storitev obračunan na kg opravljene storitve. Izvajalec elaborat pripravi vsako leto in ga kadar je to v skladu z Uredbo potrebno, posreduje v potrditev.

CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V EUR/kg IZ ELABORATA

 

CENA V EUR/kg brez DDV

Zbiranje komunalnih odpadkov

0,10627

Zbiranje bioloških odpadkov

0,10855


V naslednjih tabelah predstavljamo
predvideni znesek položnic po uveljavitvi novega standarda. Gre za predvideni znesek, saj bo cena med meseci različna glede na dejansko količino zbranih komunalnih odpadkov. Izračunana je povprečna mesečna cena glede na načrtovano letno količino odpadkov. Podroben opis izračuna bo obrazložen v obvestilu izvajalca, podjetja Saubermacher Komunala d.o.o.

V predvideni znesek položnic je vključeno:

      -          odvoz mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojnik),

      -          odvoz mešane embalaže (rumena vreča),

      -          zbiranje papirja od vrat do vrat z zabojnikom (po izbiri),

      -          oddaja stekla in steklene embalaže na ekoloških otokih,

      -          oddaja ločenih frakcij v zbirnem centru na Petanjcih,

      -          oddaja kosovnih odpadkov ter električne in elektronske opreme enkrat letno ob klasični akciji zbiranja kosovnih odpadkov- strošek zbiranja kosovnih odpadkov se bo obračunaval akontativno skozi celo leto, v mesecu ko bo izvedena akcija zbiranja kosovnih odpadkov, pa bo opravljen poračun na podlagi dejanskih količin zbranih odpadkov,

      -          akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov.

V skladu z novim standardom bodo gospodinjstva v Občini Tišina imela tudi možnost odvoza bioloških odpadkov. Cena zbiranja bioloških odpadkov ni vključena v predvideni znesek položnic in bo za uporabnika predstavljala dodaten strošek, ki bo obračunan na podlagi potrjene cene (cena v EUR/kg brez DDV- 0,10855).

ZNESEK POLOŽNICE PO UVELJAVITVI NOVEGA STANDARDA

 

Povprečna mesečna cena v EUR z DDV

Subvencija občine pri obdelavi in odlaganju

Povprečna mesečna cena v EUR z DDV (občan+subvencija občine)

ZBIRANJE ODPADKOV

7,04

0,00

7,04

OBDELAVA ODPADKOV

3,93

0,19

4,12

ODLAGANJE PREOSTANKA

1,76

0,09

1,85

Skupaj povprečno mesečno

12,73

0,28

13,01

Skupaj letno

152,76

3,36

156,12

 

- PRIMERJAVA ZNESKA POLOŽNIC (mesečno)

Znesek pred uveljavitvijo novega standarda

Predvideni znesek po uveljavitvi novega standarda

8,04 EUR z DDV

12,73 EUR z DDV

 

 - PRIMERJAVA CEN PO OBČINAH

V nadaljevanju podajamo tudi primerjavo cen zbiranja komunalnih odpadkov po drugih občinah. Iz tabele je razvidno, da je strošek oz. cena v naši občini v primerjavi z drugimi ugodna.

OBČINA

Zbiranje komunalnih odpadkov

Zbiranje bioloških odpadkov

 

CENA V EUR/kg brez DDV

CENA V EUR/kg brez DDV

BELTINCI

0,09812

0,08775

MURSKA SOBOTA

0,10734

0,09044

PUCONCI

0,14992

0,12012

MORAVSKE TOPLICE

0,12928

0,11195

ODRANCI

0,1282

0,08662

 

TIŠINA

0,10627

0,10855

 

Z uveljavitvijo novega standarda se uvajajo tudi nekatere druge novosti v samem načinu zbiranja komunalnih odpadkov:

- ZBIRANJE PO SISTEMU OD VRAT DO VRAT

 • mešani komunalni odpadki (črni zabojnik, enako kot doslej);
 • odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov (»rumena vreča«, enako kot doslej);
 • odpadni papir in karton (vsako gospodinjstvo bo imelo možnost imeti tudi zabojnik za papir, cena zabojnika je vključena v mesečno ceno zbiranja odpadkov);
 • biološki odpadki (vsa gospodinjstva bodo imela možnost vključiti se v odvoz bioloških odpadkov, cena ni vključena v mesečno ceno zbiranja odpadkov, predvidena povprečna mesečna cena v EUR z DDV bo 9,76 EUR, cena bo odvisna od števila uporabnikov storitve- več uporabnikov manjša cena, manj uporabnikov večja cena);

- ZBIRALNICE

 • na zbiralnicah (ekoloških otokih) ostajajo le zabojniki za steklo z odprtino za steklenice oz. stekleno embalažo;

- ZBIRANJE NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV (ostaja enako kot doslej)

- KOSOVNI ODPADKI (ostaja klasična akcija jeseni, medtem ko na klic odvoz kosovnih odpadkov ni več predviden)

- ZBIRNI CENTER (povečuje se delovni čas zbirnega centra, ki bo po novem odprt tudi vsako 3. soboto v mesecu od 9.00 ure do 11.00 ure).

 

Za dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo.

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • image
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org