Sobota, 22. Julij 2017
   
baner.gif


Prostorske informacije

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TIŠINA

Občina Tišina je svoj Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) sprejela konec leta 2009, v Uradnem listu RS, št. 5/2012, z dne 25. 01. 2012 pa je bil objavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina.

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TIŠINA

Spoštovani, želeli bi vas seznaniti s potekom priprav Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN), ki je v veljavi od leta 2010. Kot veste smo že leta 2012 začeli z zbiranjem predlogov za spremembe in dopolnitve OPN-a, vmes pa se je sprejemal še  Srednjeročni in dolgoročni razvojni program Občine Tišina, ki je osnova tudi za OPN.

V letu 2014 smo aktivno nadaljevali z vsemi potrebnimi postopki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN-a, župan je sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Tišina 1, pristojni soglasodajalci so bili s strani pripravljavca navedenega dokumenta zaprošeni za izdajo posebnih smernic na podlagi 47. člena ZPNačrt-a.

Po prejemu in opravljeni analizi pridobljenih smernic smo ugotovili, da Ministrstvo za kmetijstvo večini podanih predlogov nasprotuje, nekaterim predlogom pa tudi Zavod RS za varstvo narave.  Z namenom uskladitve in pridobitve dodatnih pojasnil k njihovim zavrnitvam smo zaprosili za usklajevalni sestanek tako na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave OE Maribor kot na Ministrstvu za kmetijstvo. Za oba sestanka lahko rečemo, da sta bila uspešna, saj smo uspeli stališča zbližati in si pridobiti dodatne informacij ter pogoje pod katerimi bi na podane predloge pristali.

Z namenom čim hitrejšega nadaljevanja postopkov je na svoji 4. redni seji tudi Občinski svet občine Tišina obravnaval potek sprememb in dopolnitev OPN-a. Seje se je udeležila tudi predstavnica pripravljavca dokumenta, ki je ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., ga. Alenka Šumak.  Po podaji podrobnejših informacij o vseh dosedanjih aktivnostih je Občinski svet občine Tišina sprejel štiri sklepe, in sicer:

Sklep št. 1

Občinski svet Občine Tišina sprejme Sklep da potrjuje vse predloge pobud za spremembo namenske rabe do katerih so se nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) opredelili pozitivno in so pobude navedene v tabeli 1.

Sklep št. 2

Občinski svet Občine Tišina sprejme Sklep, da se pobude za namene širitve kmetijske in gospodarske dejavnosti upoštevajo pri pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta ter se za njih zagotovijo primerljivi izbrisi (iz stavbnega zemljišče v kmetijsko zemljišče, vendar le z zemljišči za katere občani niso plačevali nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča).

Pogoj, da se bodo pobude investitorjev vključile v spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta je, da so oziroma bodo do 01. 03. 2015 podali zahtevane dodatne utemeljitve zahtevane s strani NUP-ov (poslovni načrt, idejno zasnovo…).

Pobude so navedene v tabeli 2.

Sklep št. 3

Občinski svet Občine Tišina sprejme Sklep da se usklajena pobuda z NUP-i št. 8/1 vključi v spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta. Pobudi št. 9/1 in 9/2 pa se ne vključita v spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta zaradi zahtev NUP-ov po bilančni izravnavi (iz stavbnega zemljišče v kmetijsko zemljišče, vendar le z zemljišči za katere občani niso plačevali nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča).

Pobude so navedene v tabeli 3.

Sklep št. 4

Občinski svet Občine Tišina sprejme sklep, da se negativno opredeljene pobude s strani nup-ov in za katera na usklajevalnih sestankih mnenj nismo uspeli uskladiti, vključijo v spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, v površini 500 m2 na posamezno pobudo oz. parcelo. pobudniki, ki ne bodo želeli zmanjšati svojih pobud se izključijo iz sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

Pobude so navedene v tabeli 4.

Vse tabele si lahko ogledate na internetni strani Občine Tišina na:

www.tisina.si  v zavihku Organi in uprava, Občinski svet, Vabila in gradiva.

Občina Tišina se bo tudi v bodoče trudila, da bo čim prej sprejet spremenjen in dopolnjen OPN in s tema dani pogoji za razvoj občine. 

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije