Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


Prostorske informacije

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TIŠINA

Spoštovani!

29. maja 2017 so pričele veljati spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Tišina.

Za lažje razumevanje, kaj pomenijo te spremembe in dopolnitve poleg same spremembe namembnosti zemljišča predvsem iz kmetijskega v stavbno zemljišče, navajamo en primer, kaj pomeni sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu, in sicer za 27. člen odloka, ki velja za večino naselij, ki imajo območja opredeljena kot SK – površine podeželskega naselja, pa naj izpostavimo morda le pogoje, ki veljajo za objekte oz. stanovanjske hiše:

-          do sedaj so se lahko objekti za kmetijsko proizvodnjo in pomožni objekti gradili v notranjosti parcele, sedaj pa bo veljalo »Pomožne stavbe, nezahtevne in enostavne objekte se gradi v notranjosti parcele. V notranjosti parcele se lahko gradi tudi objekte za spremljajoče in dopolnilne dejavnosti. Nadstrešek, garaža, terasa, zimski vrt, vetrolov ne glede na zahtevnost se lahko postavijo pred ali ob osnovni objekt, samostojno ali da se objekti stikajo.«

-          strehe na vseh objektih so morale biti enakostranične dvokapnice v naklonu od 25 – 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z opečno kritino ali kritino podobno opeki. Strehe z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne na kmetijskih objektih in na manjših pomožnih objektih, sedaj pa bo veljalo »Strehe na vseh objektih so lahko dvokapnice ali štirikapnice v naklonu od 25 – 45 stopinj, s poljubno smerjo slemena, priporoča se opečno kritino ali kritino, podobno opeki. Strehe z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne le na manjših pomožnih stavbah, nezahtevnih in enostavnih objektih ter nestanovanjskih objektih. Ravne in enokapne strehe so možne na eno in več stanovanjskih objektih, pod pogojem, da je večji del objekta dvokapna streha ter manjši del objekta ravna streha. Ravna ali enokapna streha, mora biti nižja od slemena dvokapnice. To razmerje se upošteva tudi pri enokapnih in ravnih prizidkih k osnovnemu objektu. Stavbna masa dvokapnega dela objekta mora vizualno prevladovati. Prepovedane so strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni in slemeni. Na strehah objektov so poleg strešnih oken lahko tudi frčade, pultna okna ter sončni sprejemniki ali druge naprave namenjene zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh. Stavbna masa dvokapnega dela objekta mora vizualno prevladovati.«

-          posamezna parcela se lahko ogradi, ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda, višina ograje ob cesti ne sme presegati višine 1,20 m, v notranjosti parcele pa 1,50 m, ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti, sedaj pa bo veljalo: »Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ob cesti ne sme presegati višine 1,20 m, v notranjosti parcele pa 1,80 m. Ob nestanovanjskih objektih se ograja prilagodi namenu. Plastične bele, betonske okrasne in izrazito izstopajoče ograje so prepovedane. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti. Na in ob območju športnih površin se lahko postavljajo varovalne ograje/mreže višine do 4 m, ki so transparentne.«

To je le nekaj primerov za lažjo predstavo, kaj prinašajo nove spremembe in dopolnitve OPN. Zagotovo z njim ne boste oziroma ne bomo vsi povsem zadovoljni ampak dosegli smo maksimum, kar je bil mogoč glede na vse ovire na katere smo tekom priprav naleteli.

                                                                                     

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TIŠINA

Občina Tišina je svoj Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) sprejela konec leta 2009, v Uradnem listu RS, št. 5/2012, z dne 25. 01. 2012 pa je bil objavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina.

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TIŠINA

Spoštovani, želeli bi vas seznaniti s potekom priprav Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN), ki je v veljavi od leta 2010. Kot veste smo že leta 2012 začeli z zbiranjem predlogov za spremembe in dopolnitve OPN-a, vmes pa se je sprejemal še  Srednjeročni in dolgoročni razvojni program Občine Tišina, ki je osnova tudi za OPN.

V letu 2014 smo aktivno nadaljevali z vsemi potrebnimi postopki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN-a, župan je sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Tišina 1, pristojni soglasodajalci so bili s strani pripravljavca navedenega dokumenta zaprošeni za izdajo posebnih smernic na podlagi 47. člena ZPNačrt-a.

Po prejemu in opravljeni analizi pridobljenih smernic smo ugotovili, da Ministrstvo za kmetijstvo večini podanih predlogov nasprotuje, nekaterim predlogom pa tudi Zavod RS za varstvo narave.  Z namenom uskladitve in pridobitve dodatnih pojasnil k njihovim zavrnitvam smo zaprosili za usklajevalni sestanek tako na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave OE Maribor kot na Ministrstvu za kmetijstvo. Za oba sestanka lahko rečemo, da sta bila uspešna, saj smo uspeli stališča zbližati in si pridobiti dodatne informacij ter pogoje pod katerimi bi na podane predloge pristali.

Z namenom čim hitrejšega nadaljevanja postopkov je na svoji 4. redni seji tudi Občinski svet občine Tišina obravnaval potek sprememb in dopolnitev OPN-a. Seje se je udeležila tudi predstavnica pripravljavca dokumenta, ki je ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., ga. Alenka Šumak.  Po podaji podrobnejših informacij o vseh dosedanjih aktivnostih je Občinski svet občine Tišina sprejel štiri sklepe, in sicer:

Sklep št. 1

Občinski svet Občine Tišina sprejme Sklep da potrjuje vse predloge pobud za spremembo namenske rabe do katerih so se nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) opredelili pozitivno in so pobude navedene v tabeli 1.

Sklep št. 2

Občinski svet Občine Tišina sprejme Sklep, da se pobude za namene širitve kmetijske in gospodarske dejavnosti upoštevajo pri pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta ter se za njih zagotovijo primerljivi izbrisi (iz stavbnega zemljišče v kmetijsko zemljišče, vendar le z zemljišči za katere občani niso plačevali nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča).

Pogoj, da se bodo pobude investitorjev vključile v spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta je, da so oziroma bodo do 01. 03. 2015 podali zahtevane dodatne utemeljitve zahtevane s strani NUP-ov (poslovni načrt, idejno zasnovo…).

Pobude so navedene v tabeli 2.

Sklep št. 3

Občinski svet Občine Tišina sprejme Sklep da se usklajena pobuda z NUP-i št. 8/1 vključi v spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta. Pobudi št. 9/1 in 9/2 pa se ne vključita v spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta zaradi zahtev NUP-ov po bilančni izravnavi (iz stavbnega zemljišče v kmetijsko zemljišče, vendar le z zemljišči za katere občani niso plačevali nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča).

Pobude so navedene v tabeli 3.

Sklep št. 4

Občinski svet Občine Tišina sprejme sklep, da se negativno opredeljene pobude s strani nup-ov in za katera na usklajevalnih sestankih mnenj nismo uspeli uskladiti, vključijo v spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, v površini 500 m2 na posamezno pobudo oz. parcelo. pobudniki, ki ne bodo želeli zmanjšati svojih pobud se izključijo iz sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

Pobude so navedene v tabeli 4.

Vse tabele si lahko ogledate na internetni strani Občine Tišina na:

www.tisina.si  v zavihku Organi in uprava, Občinski svet, Vabila in gradiva.

Občina Tišina se bo tudi v bodoče trudila, da bo čim prej sprejet spremenjen in dopolnjen OPN in s tema dani pogoji za razvoj občine. 

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org