Ponedeljek, 23. November 2020
   
baner.gif


Predstavitev cene programov vrtcev


S strani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo dobili pobudo, da podrobneje predstavimo cene programov vrtcev, dejanske obveznosti staršev in občine.

V Občini Tišina sta dva vrtca za katera ekonomsko ceno sprejema Občinski svet Občine Tišina, in sicer Vrtec pri OŠ Tišina in Vrtec Lavra, enota Tišina. Predlog ekonomske cene dobimo z njihove strani, občinska uprava nato pripravi predlog sklepa, ki ga obravnava in nanj poda mnenje Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, končna obravnava in sprejem pa sta v pristojnosti Občinskega sveta Občine Tišina.

Cene programov

Osnova za plačilo vrtca je torej cena programa, v katerega je vključen otrok in obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Občina krije del cene programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče, otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Možnosti zniževanja prispevkov staršev k ceni programov

Starši plačajo največ 77 odstotkov programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo 77 odstotkov cene je polno plačilo staršev. Starši, ki želijo oziroma menijo, da njihov socialni položaj zahteva uveljavljanje znižanega plačila, pa to uveljavljajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Plačilo staršev v tem primeru določi pristojni center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje neto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.

Način uveljavljanja znižanega plačila

Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca na podlagi obrazca Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. To je predpisana enotna vloga za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil. Obrazec vloge je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, centrov za socialno delo, na portalu e-uprave in v knjigarnah.

Vloga se odda na krajevno pristojen center za socialno delo pred vključitvijo otroka v vrtec. Pravica do znižanega plačila vrtca se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, preden je bila vloga vložena.

Vrtec zaračunava prispevke staršev po veljavnem ceniku glede na plačilni razred, ki ga določi center za socialno delo, če so starši uveljavljali znižano plačilo. V primeru, da starši znižanega plačila niso uveljavljali, pa vrtec zaračuna polno plačilo to je 77 % cene programa.

Prikaz glede na ekonomsko ceno za Vrtec pri OŠ Tišina in Vrtec Lavra, enota Tišina

Občina Tišina iz sredstev občinskega proračuna za predšolsko vzgojo pokriva razliko do dejanske cene programa v višini 57,86 € (subvencija) za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini. Tako starši plačujejo ustrezen procent od 358,67 € na otroka mesečno. Polna veljavna ekonomka cena za oba vrtca pa znaša 416,53 €.

V tabeli je prikaz obveznosti staršev

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

Plačilo staršev v znesku od cene programa za starše

1

do 18 %

/

0,00 €

2

nad 18 % do 30 %

10 %

35,87 €

3

nad 30 % do 36 %

20 %

71,73 €

4

nad 36 % do 42 %

30 %

107,60 €

5

nad 42 % do 53 %

35 %

125,53 €

6

nad 53 % do 64 %

43 %

154,23 €

7

nad 64 % do 82 %

53 %

190,10 €

8

nad 82 % do 99 %

66 %

236,72 €

9

nad 99 %

77 %

276,18 €

 

Iz prikazanega sledi, da občina pokrije stroške za otroka, katerega starši so oproščeni plačila v višini 416,53 €, za otroka katerega starši so uvrščeni na primer v 3 dohodkovni razred 344,80 €, v povprečju je največ staršev uvrščenih v 4 dohodkovni razred za katere občina doplača 308,70 €, za otroka katerega starši so uvrščeni v 9. dohodkovni razred pa v višini 140,35 €.

Občina Tišina ima v Proračunu občine Tišina za leto 2019 za predšolsko vzgojo zagotovljenih 511.154,00 €.

Z letom 2019 pa velja za občine še ena novost, razlika, ki jo občina plača glede na to v kateri dohodkovni razred so starši uvrščeni se šteje za strošek občine in se upošteva pri izračunu povprečnine, med tem, ko se dodatna subvencija ne šteje v ta strošek in gre iz dela proračuna, ki naj bi bil namenjen investicijam.

S prikazanim smo Vas občane želeli podrobneje seznaniti z obveznostmi občine, ki so povezane z Ekonomsko ceno vrtcev.

 

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • image
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org