Sreda, 23. Januar 2019
   
baner.gif


Projekti

 

 

Naziv operacije: »TRIJE PARKI – KULTURE, MIRU, ODDIHA«

Povzetek operacije:

 

Predlagani projekt temelji na:

-kulturno zgodovinski povezanosti obmejnega prostora oz. območja občine Tišina in Cankova in njune, tudi širše pomembne in povezane kulturno zgodovinske dediščine: pomembni posamezniki (narodnobuditeljski, znanstveni, umetniški – Imre Avgustinčič, ustanovitelj prvega prekmurskega mesečnika Prijatelj, prevajalec nemškega in francoskega leposlovja v madžarščino: Jonas Kuronja, pripovednik, pedagoški pisatelj in urednik; Jožef Klekl, ustanovitelj in urednik mesečnika Marijin list in časnika Novine. Jožef Klekl, publicist, pripovednik, zbiratelj ljudskega izročila; Franc Temlin, nabožni pisec, začetnik prekmurskega slovstva; v Vanča vasi je bil rojen Anton Števanec (1861-1921), Franc Kuhar, kipar in slikar; Oto Reisinger, slikar in karikaturist; prof. dr. Vanek Šiftar, znanstvenik, publicist, politik in pesnik; dr. Franc Ivanocy, dolgoletni župnik na Tišini, ki je pomembno zaznamoval kraje v občini Tišina in Prekmurje pod ogrsko vladavino, saj si je močno prizadeval za uporabo materinega jezika, širil je slovenske knjige in skrbel za duhovno življenje; Štefan Hauko in na drugi strani Jožef Borovnjak, Ludvik Vrečič, Evald Flisar in Avgust Pavel, jezikoslovec, prevajalec »sin dveh narodov« (akad. Ciril Zlobec), zanimiva in komplementarna naravna in kulturna dediščina in sorodni etnično-nacionalni strukturi (Romska skupnost);

 

 -dobrem sodelovanju obeh občin, ki sta bili v prvem obdobju reorganizacije lokalne samouprave v RS po osamosvojitvi tudi ena občine; 

 

-formalni in dejanski povezanosti obeh občin in UŠF – obe občini sta soustanoviteljici UŠF in aktivno vpeti v njeno delovanje (številni skupni projekti in akcije: A. Pavel – simpozij, razstava in druge prireditve na Cankovi, na SAZU v Ljubljani, obisk vodstva SAZU na Tišini in Cankovi, sodelovanje na že tradicionalnih prireditvah UŠF, učne delavnice OŠ Tišina in Cankova v Vrtu na Petanjcih in drugo);

 

-komplementarnih razvojnih usmeritvah in ciljih, tudi glede zaščite in revitalizacije kulturne dediščine, ki je npr. v primeru občine Tišina in UŠF nedvoumno in celovito opredeljena tudi s sprejetimi razvojnimi dokumenti (Dolgoročni in srednjeročni načrt razvoja občine Tišina, 2013; Dolgoročni načrt vzdrževanja in razvoja Vrta, 2013v – z njim so bile opredeljene celovite usmeritve za razvoj, vzdrževanje in upravljanje Vrta spominov in tovarištva, v tem okviru je posebna pozornost namenjena več vidikom povezanosti in sodelovanja UŠF z občino Tišina oz. njenem življenju; v Dolgoročnem načrtu občine Tišina, pa so med usmeritvami in cilji tudi naslednji: do leta 2020 obnoviti tišinski grad, ki bo deloma namenjen za širše javne potrebe (kultura, druženje, ipd.) in mirnejše storitve (npr. zdravstvo, lekarništvo, zobozdravstvo in podobno) ter sočasno izdelati strokovno študijo in izvesti revitalizacijo parka ob gradu na Tišini. V povezavi s tem izvesti tudi ureditev središča Tišine in oživiti ostalo naravno in kulturno dediščino (Vrt spominov, muzeji, ribniki, …) kot razširitev kulturne in turistične ponudbe. Povečati stopnjo zaščite naravne in kulturne dediščine ter povečati njeno prepoznavnost; ohranitev Vrta spomina in tovarištva na Petanjcih kot središče medgeneracijskega položaja flore ter ohranitev vrta kot dober primer intelektualnega stičišča (SAZU), ki ga je potrebno promovirati kot edinstveno naravno in kulturno dediščino in vzpodbujati aktivnosti upravljavca Vrta ter njegovo nenehno povezovanje z ostalimi potenciali občine in regije;

 

-realno možni povečani in večstransko pomembni sinergiji tesnejšega povezovanja treh povezljivih kulturno, zgodovinsko in nacionalno pomembnih ter tudi turistično zanimivih destinacij: Vrt spomina in tovarištva na Petanjcih, Bathyanijev dvorec s pripadajočim parkom na Tišini in spominski park v središču Cankove.
 

 

Kratka predstavitev treh parkov – kulture, miru in oddiha

 

Vrt spominov in tovarištva, ki se nahaja na Petanjcih, je kot poseben spominski park zaščiten kulturni spomenik in je simbolno in dejansko povezan z bogato zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino krajev ob Muri. Je unikaten del kulturne dediščine občine Tišina, območja lokalne akcijske skupine Goričko, pomurske regije in Slovenije – je tudi del mreže botaničnih vrtov in arboretumov Slovenije in »sodi med najbogatejše rastlinske nasade glede na število in kvaliteto drevnin v Sloveniji in sosednjih državah (dr. Aleksander Šiftar)". Nastal je kot simbolni spomin in opomin na grozote 2. svetovne vojne in vojn nasploh. Svoje korenine ima v dveh vrbah žalujkah, ki jih je mati vsestranskega intelektualca in profesorja dr. Vaneka Šiftarja zasadila ob sedanjem vhodu v vrt spomina na svoja padla sinova. Njeno delo je nadaljeval sin Vanek, ki je tudi opredelil koncept in poslanstvo Vrta ter skrbel zanj so svoje smrti. Vrt se razprostira na 1,5 ha površine, kjer je zasajenih skoraj 500 drevnin, avtohtonih in presajenih iz vseh koncev sveta, z botaničnimi posebnostmi in simbolnim pomenom, vezanim na 2. svetovno vojno in prizadevanjem za mir v svetu. V vrtu je postavljena tudi spominska plošča astronomu in znanstveniku J. Keplerju. Vrt je prizorišče različnih strokovnih in znanstvenih srečanj, razstav in prireditev. V vrtu ima sedež in z njim upravlja Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, ustanovljena sredi 90-ih let. V njem je enota Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Vrt je konceptualno, programsko, akcijsko in tudi formalno povezan s Krajinskim parkom Goričko (sklenjen je posebni dogovor o sodelovanju, sodelavci obeh sodelujejo tudi skupaj v projektih SAZU. Vrt je del mednarodne kolesarske poti, ki se začne v Avstriji in konča v Puconcih. Vrt je poseben del kulturne, umetniške, izobraževalne in turistične identitete občine, regije, aktiven dejavnik kulturnega, izobraževalnega in znanstvenega življenja (dogovori z več šolami v regiji, sodelovanje z OE Zavoda za šolstvo M. Sobota, literarni razpisi za osnovne in srednje šole v regiji, na tradicionalnih prireditvah v Vrtu sodelujejo tudi učenci OŠ iz območja Lokalne akcijske skupine Goričko, skupni projekti širšega mednarodnega pomena Avgust Pavel – Potrna).  

 

Bathyanijev dvorec: Občina Tišina si prizadeva ohranjati kulturno dediščino na različne načine, kot konkretni rezultat lahko navedemo projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca« - zaščitenega kulturnega spomenika, ki je bil izveden v obliki javno zasebnega partnerstva, ki bo nadgrajen z ureditvijo parka ob Bathyanijevem dvorcu. Z njegovo obnovo želimo prispevati k turističnemu razvoju občine, in celotnega področja LAS, hkrati pa bo tu ustvarjeno novo delovno mesto, saj se bo namen vzdrževanja parka zaposlila ena oseba. Sam park bo nudil možnost rekreacije, družabnih dogodkov … Namenjen je vsem skupina, še posebej lahko tu izpostavimo ranljive skupine, saj se nahaja ob Bathyanijevem dvorcu v katerem se izvajajo zdravstvene storitve in bo park lažje dostopen tudi tem skupinam. Park Bathyanijevega dvorca je s kolesom po kolesarski stezi dostopen iz smeri Radencev, ravno kar pa je v pripravi izgradnja kolesarske steze Vanča vas – Tišina, ki bi olajšala oziroma omogočila dostop po kolesarski stezi še iz smeri Murska Sobota in v zelo kratkem času še iz smeri Gederovec iz sosednje Avstrije, kar pomeni glede na hiter razvoj kolesarskega turizma veliko pridobitev.

 

Park v vaškem jedru na Cankovi: Občina Cankova ima park v samem vaškem jedru tik ob osnovni šoli, cerkvi, pošti, skratka v samem jedru občine, ki omogoča druženje v njem vsem generacijskim skupinam. Z vlaganjem se bo moderniziral, poskrbel za varčnost, usklajenost z zahtevami zakonodaje in s tem obvaroval okolje negativnih vplivov.

 

 Cilji operacije:

 

Projekt bo krepil socialne, doživljajske in tudi učne vidike interakcije ljudi z okoljem, s tem pa številne kompleksne vsebine trajnostnega razvoja v lokalni skupnosti s povezovalnimi aktivnostmi (kolesarske poti, tesnejša povezanost parkov) in bo prispeval k »izboljšanju turistične privlačnosti območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti« oz. k »razvoju turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine« pa tudi k »zagotavljanju kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja« na več multidisciplinarnih, neposrednih in posrednih načinov, s tem, da bodo:

-realizirane določene naloge, opredeljene z razvojnimi dokumenti v zvezi z potrebnimi obnovami in nadaljevanjem revitalizacije in vsebinske bogatitve vseh treh destinacij;

-izpeljane tudi s tem projektom predvidene skupne akcije, ki bi naj povečale povezanost in prepoznavnost treh parkov, kulture, spomina in miru ter njegov pomen za njegovo promocijo, za promocijo in turistično privlačnost obeh občin, regije in v tem okviru še posebej tudi LAS Goričko;

-ustvarjene povečane možnosti za izvajanje povezanih, kombiniranih in širših oblik dopolnilnega izobraževanja za šole izven obeh občin ter tudi organizacijo kulturno-umetniške dejavnosti (prireditve, umetniške kolonije…);

-postale kolesarske in pohodne poti bolj privlačne tudi za širšo javnost;

-objektivno obogatene ponudbe bližnjih turističnih centrov (Radenci,…9;

-ustvarjene še dodatne oporne točke za krepitev čez mejnih povezav, še posebej s Kulturnim društvom Štajerskih Slovencev člen 7 in njihovim sedežem, Pavlovo hišo v Potrni;

 

 In ustvarjeno novo delovno mesto, ki je v teh težkih socialnih razmerah, še posebej v Prekmurju izrednega pomena tako za občino kot za celotno območje LAS Goričko

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 

V skladu s Strategijo lokalnega razvoja za LAS Goričko 2020, za programsko obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju SLR), revitalizacija, obnova vseh treh parkov: vrta spominov in tovarištva na Petanjcih, park Bathyanijevega dvorca na Tišini in park v vaškem jedru na Cankovi, predstavlja projekt, ki je utemeljen tudi v širšem, kompleksnem razumevanju razvojnih in družbenih sprememb. Z posodobitvijo in ureditvijo vseh treh parkov bi se izboljšala turistična privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti. Vrt spominov in tovarištva Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije in park ob Bathyanijevem dvorcu sta kulturna spomenika oz. kulturna dediščina, revitalizacija in ohranjanje katere pomeni velik doprinos k razvoju turizma na območju LAS.

 

-Podeželje se spreminja, v podeželskih naseljih je vse manj kmetij, ljudje prevzemajo bivalne vzorce kot v mestu, prebivalstvo se stara, povezanost predvsem starejših z lokalnim okoljem se vse bolj slabša. Te razmere so še posebej kritične na podeželju v Prekmurju oz. območju LAS. Izkoristiti je potrebno vse vidike in potenciale za izboljšanje kakovosti našega bivalnega okolja, ki bo omogoči krepitev socialnih vezi med ljudmi, njihovo angažiranje v aktivnosti lokalnega prebivalstva.

 

-Projekt sledi dejstvu, da je povezovalni element kulturna dediščina in zeleni prostor – naše bivalno okolje, kot so – vrt – park – drevesa. Na podeželju kulturna dediščina in zelene površine ustvarjajo sistem, ki opravlja več nalog:

 

 • Oblikuje prepoznavno, prijetno, koherentno podobo naselij in odprte krajine, ohranja kulturnozgodovinske vrednosti v prostoru;
 • Omogočiti prebivalcem različnih socialnih skupin različne dejavnosti in s tem dati priložnost za socializacijo, učenje, spoznavanje, doživljanje, rekreacijo, sprostitev in oddih;
 • Ohranjati ekosistemsko ravnotežje v okolju z ohranjanjem naravnih procesov v okolju, ohranjanjem značilnih naravnih prvin in naravne pestrosti;
 • Omiliti neugodne vplive v okolju;
 • To so okolja za učenje in razumevanje konceptov trajnosti, trajnostnega razvoja, kakovosti bivalnega okolja, socialne vključenosti in medgeneracijsko druženje;

 

- Oblikovanje, razumevanje in raba trajnostnih krajin (vrt, park, bivalno okolje) prihodnosti bo moralo upoštevati trajnostne strategije oblikovanja odprtega prostora in težnjo k ustvarjanju kakovostnega bivalnega okolja, ki povečuje tudi razvoj turizma in možnosti turistične prepoznavnosti.

 

Kakovosten odprt prostor je eden temeljnih pogojev za kakovostno življenje in razvoj turizma. Urejene zelene površine z drevesi – parki – vrti – kulturna krajina postale trajnostne krajine, doživljajski prostor in pomembne turistične točke. Preko povezovanja lokalnega prebivalstva, vključevanjem zelenih površin na podeželju kot bivalni prostor lokalne skupnosti, kot doživljajski element in kot prizorišče socialne vključenosti ustvari idealne pogoje za razvoj turizma na območju LAS.

 

- Vrednost kakovostnega bivalnega okolja je vse bolj prepoznavna kot pomemben del kakovosti bivanja, ter velja tudi za podeželje, za ljudi v različnih življenjskih obdobjih. Najbolj ranljive socialne skupine na podeželju so mladi ter starejši prebivalci. V lokalnem okolju (Vrtu spominov in tovarištva Petanjci, občini Tišina, občini Cankova) so že potekali različni projekti na temo prenove vrtno arhitekturne dediščine in zelenih površin za izboljšanje bivalnega okolja. Naslednji korak je krepitev in razvoj socialne povezanosti in vključevanje javnosti, zlasti starejše v lokalnem okolju, s poudarkom na interakciji ljudi s svojim bivalnim okoljem (vrt, park, Vrt spominov in tovarištva, odprte površine v občinah Tišina in Cankova), ki bo postal močan povezovalni element socialne interakcije in osebnostnega razvoja v lokalnem okolju na podeželju.

 

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 

Z izvajanjem nalog na posamezni destinaciji, ki zajemajo :

 

- v Vrtu spomina in tovarištva z obnovo skulptur, popravilom temeljev stare hiše, obnovo informacijskega sistema v Vrtu, luč in nujna sanacijska dela na terasi dvorane, opozorilne table o varnosti v Vrtu, popravilo vodnjaka;

 

- v parku Bathyanijevega dvorca odstranitev dotrajanih in zasaditev novih dreves v skladu z arburističnim načrtom, ureditev sprehajalnih poti, otroškega igrišča, postavitev klopi, košev in paviljona;

 

- v parku v vaškem jedru na Cankovi z zamenjavo dotrajanih svetilk, katere več ne ustrezajo po uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja z novimi varčnejšimi in ustreznimi svetilkami;

 

- v vseh treh parkih se bodo postavile informativne oznake o vrtovih in projektu, pripravil se bo vodič – prospekt o treh vrtovih in pripravila se bo otvoritvena slovesnost z medijsko predstavitvijo vseh treh parkov;

 

- se poveča kvaliteta, privlačnost vsakega izmed njih, z večjim medsebojnim povezovanjem, skupnimi nastopi, prospekti, vodiči, stalno koordinacijo dejavnosti – formiranje stalnega skupnega koordinacijskega telesa – se bodo zagotavljale trajnejše rešitve za uresničevanje ciljev projekta.

 

Operacija zagotavlja dolgoročne in trajne rešitve, saj le z obnovo kulturne dediščine skrbimo za njeno ohranitev tudi za bodoče rodove, hkrati pa povezovanje treh parkov pomeni večjo prepoznavnost in večjo turistično ponudbo in le prepoznavnost zagotavlja turizem, ki za seboj potegne tudi druge spremljajoče dejavnosti.

 

Projekt bo prispeval k boljšemu varovanju naravne in kulturne dediščine in v tem okviru k aktivnemu vključevanju povezanih treh parkov v vsestranski družbeni razvoj, da bodo vsak za sebe in predvsem vsi skupaj še aktivnejši dejavnik povezovanja in sodelovanja na izobraževalnem, strokovnem in raziskovalnem, turističnem ter kulturnem področju v obeh občinah in regiji oz. na območju LAS Goričko ter, da bodo še bolj prispevali k večji prepoznavnosti in promociji regije.

 

Projekt bo instrument trajnostnega razvoja: vsebine trajnostnega razvoja projekta so osredotočene na socialni razvoj in varstvo okolja z razmislekom, kako naj v prihodnje UŠF s partnerjema pripomore k trajnostnemu socialnemu in gospodarskemu razvoju, ki se trenutno nakazuje predvsem v mehkih oblikah turizma. Trajnostni razvoj po zaključku projekta bo še vedno usmerjen k skrbi za ohranjanje dediščine in naravnih sistemov s socialnimi izzivi, s katerimi se soočajo prebivalci na podeželju.

 

Z ureditvijo treh parkov in njihovo povezavo, bi se dvignila kakovost preživljanja prostega časa, saj na območju občine primanjkuje površin, ki bi bile primerne za ukvarjanje s športom, rekreacijo, medgeneracijsko druženje…Tako v občini Tišina kot v občini Cankova primanjkuje površin, ki bi bile primerne za naštete dejavnosti.

 

Konkretni cilj predlaganega projekta je nadaljevanje aktivnosti za obnove in revitalizacijo treh parkov in njihovo večjo prepoznavnost in v okviru tega zagotovitev novega delovnega mesta.

 

LOGO PRPLOGO LEADERLOGO EULOGO SLO 
LOGO EU SKLAD

 

______________________________________________________________________________

I.  REKONSTRUKCIJA IN NIZKO ENERGETSKA RAZŠIRITEV VRTCA PRI OŠ TIŠINA - FAZA 2

OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI:


    

Naziv operacije:
Rekonstrukcija in nizko energetska razširitev vrtca pri OŠ Tišina – FAZA 2

Kratek opis operacije:
Namen operacije je bil izgradnja nizko energetskega vrtca pri OŠ Tišina in s tem zagotoviti primerne prostore otrokom in zaposlenim, s poudarkom na ekološki ustreznosti, velikem prihranku energije ter  pozitivnim vplivom na zdravje  ljudi in okolje. Objekt je v večini zgrajen in naravnih materialov (les) po nizko energetskem standardu.   
Z izgradnjo (in delno rekonstrukcijo obstoječega objekta ) objekta so bili doseženi naslednji cilji operacije:
• povečanje prostorske kapacitete celotnega vrtca s 4 na 5 oddelkov (oddelek najstarejše skupine, ki je začasno gostoval v prostorih osnovne šole se je preselil v vrtec),
• bistveno povečanje prostorov (površinske kapacitete) vrtca iz obstoječih 211,20 m2 na 732,30 m2 neto površin in s tem doseganje primernih prostorskih pogojev za potrebe vrtca,
• izboljšanje standarda in funkcionalnosti prostorov, usklajenih z normativnimi površinami za potrebe vrtca (stari vrtec je zagotavlja samo cca. 46% potrebnih normativih površin za potrebe vrtca),
• skupaj z zasebnim katoliškim  vrtcem kritje sedanje in bodoče potrebe po otroškem varstvu na območju Občine Tišina skupaj z zasebnim katoliškim vrtcem in tudi vključevanje romskih otrok v vrtec,
• izgradnja energetsko varčne stavbe po nizko energetskem oziroma pasivnem standardu, ki s svojo arhitekturno zasnovo ustvarja za otroke in zaposlene prijetno in zdravo okolje.

Naziv upravičenca:
OBČINA TIŠINA

Višina skupnih stroškov operacije (2010,2011,2012):  1,259.493 €
od tega 2010:                                                                                    1.400 €
od tega 2011:                                                                            1,098.469 €
od tega 2012:                                                                               159.623 €

Višina javno finančnih sredstev:
Sredstva EU Evropski sklad za regionalni razvoj »Razvoj regij«: 1,004.000 € (79,9%)
Sredstva državnega proračuna na podlagi 23. Člena ZFO-1:             82.753 €    (6,6%)
Sredstva upravičence - Občina Tišina:                                                  172.740 € (13,7%)

Datum začetka in konca operacije , glede na odločitev o dodelitvi sredstev
Začetek operacije (sklep o odobritvi EU sredstev): 11.08.2009
Zaključek operacije:                                                       30.09.2012

Podatki v zvezi s projektiranjem in izvedbo operacije:
• Idejni projekt in energetska študija: Biogradnja Stojan Habjanič s.p.
• Projektna dokumentacija: Kubico domino arhitekti d.o.o.
• Izvajalce del: SGP POMGRAD d.d. Murska Sobota (vodilni partner)  in LUMAR IG d.o.o. Maribor (partner)
• Gradbeni  nadzor:  ISB d.o.o. Maribor
• Dobavitelj opreme: GONZAGA d.o.o. Solkan

Kontaktne osebe, ki daje informacije o izvajanju operacije:
Klaudija ŠADL  JUG, skrbnica projekta s strani občine in direktorica občinske uprave, tel. št. 02 539 17 10, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.
Sonja ROŠER, ravnateljica Osnovne šole Tišina, tel. št. 02 539 16 10

Povezava na OU (Organ upravljanja) -  EU skladi: 
www.eu-skladi.si

______________________________________________________________________________________________________

OTVORITEV NIZKOENERGETSKEGA VRTCA PLAVČEK PRI OŠ TIŠINA

S septembrom se je začelo novo šolsko leto za naše šolarje pa tudi za naše najmlajše v vrtcu. Ravno pravi trenutek, da obudimo spomin na zadnji šolski dan, ko so malčki zaključili »gostovanje« v osnovni šoli in končno dobili svoj težko pričakovan novi vrtec Plavček. Prireditev ob otvoritvi novega nizko energetskega vrtca, po novem poimenovanega »Plavček«, je potekala letos 22. junija.

Kako smo prišli do novega vrtca?

Želje in potrebe so bo bile znane že dolgo in vsi smo se zavedali, da tako velikega finančnega zalogaja sami ne bomo zmogli. Najti je bilo potrebno ugoden trenutek in pridobiti čim več tujih finančnih sredstev. Zato smo v 2009 in 2010 aktivno pripravljali projektno dokumentacijo in do EU razpisa v letu 2010 je bilo vse nared za prijavo na evropski razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letih 2009 in 2011 smo za projekt pridobili tudi nekaj dodatnih sredstev iz državnega proračuna.

1,3 miliona EUR vredna investicija je bila tako finančno pokrita. Kar 84% vseh sredstev (čez 1,12 mio EUR) smo dobili iz Evrope in državnega proračuna, iz občinskega proračuna smo morali primakniti manjkajočih 16% sredstev.

Z zagotovljenimi finančnimi sredstvi smo pozimi in spomladi 2011 speljali vse postopke za izbor izvajalca del in v začetku junija 2011 »zakopali prvo lopato« na gradbišču. Začeli smo z rušenjem dela starega objekta in izkopi za temeljno ploščo. Sledil je najbolj pričakovani in najhitrejši del gradnje – sestavljanje montažnih lesenih elementov, v katerih so bila že vgrajena okna in vrata in cevi za instalacije. »Hišica iz kock« je bila sestavljena v nekaj več kot dveh tednih. Ko so se otroci vrnili v šolo je novi vrtec že dobil svojo pravo podobo. Nato so se nadaljevala nekoliko zamudnejša dela z vsemi potrebnimi instalacijami,obdelavo notranjosti zgradbe, fasade in zelene strehe. Ostanek starega dela objekta je dobil debel izolativni plašč. Lepšo podobo je dobivalo tudi otroško igrišče (dodatna igrala, sadno drevje, peskovniki) ter pokrite terase ob igralnicah. Manjkala je samo še kvalitetna oprema, ki je bila večinoma dobavljena letos pozno spomladi.

Po enem letu trdega dela je prejšnjih 210 m2 starega vrtca (za 3 oddelke) preraslo v 732 m2 uporabne površine novega 4 oddelčnega vrtca (skupaj z jaslimi imamo 5 oddelkov), če prištejemo še kletne in pomožne prostore dosegamo okrog 1.000 m2 površin. Največja skupina se je končno iz šolskih prostorov preselila v prostore vrtca. Vrteški prostor se je tako povečal za 3,3 krat, prostorska stiska v starem vrtcu je pozabljena.

Zakaj je naš novi vrtec tako poseben?

Njegova posebnost izvira že iz samega naziva, saj je nizko energetski. Stavba je izgrajena iz pasivnih lesenih elementov in iz naravnih materialov. 45 debele lesene stene polnjene s celulozo nam zagotavljajo visok prihranek energije. Najpomembnejši vir energije pozimi predstavlja sonce, zato so vsi ključni prostori obrnjeni proti jugu. Če smo v starem vrtcu pozimi za ogrevanje porabili 210 kWh energije na m2, bi sedaj naj na m2 porabili samo še 29 kWh energije (za 86% manj). Samo predstavljamo si lahko koliko energije in stroškov bi porabili če bi na star način ogrevali nekajkrat večjo stavbo vrtca.

Za stalen dotok svežega zraka skrbi prezračevalni sistem, ki je vpeljan v vse bivalne prostore vrtca. Ta nam omogoča, da za potrebe zračenja oken ni potrebno odpirati, zaradi česar pozimi ne spuščamo v stavbo mrzlega zraka, poleti pa ne spuščamo noter vročine.

Naravni materiali iz katerih je v pretežni meri zgrajen in so uporabljeni tudi v notranjosti (leseni podi, oprema, lesena okna in vrata) ustvarjajo za otroke in zaposlene prijetno in zdravo bivalno okolje. Da bi opozorili na poseben odnos do varovanja okolja, predvsem pa takšnega ravnanja učili naše najmlajše, nas spominjajo motivi dreves na steklenih vratih, sadna drevesa na igrišču.

Posebnost je tudi zelena streha s katero smo naravi vrnili zelenico, ki smo ji jo s postavitvijo zgradbe odvzeli. Streha je zasajena z nizkoraslimi rastlinami in mahovjem, lep pogled nanjo pa je tudi iz šolske stavbe.

Novi vrtec je tudi živahen, barvit in mavrično pisan, kot je živahen, enkraten in prav poseben vsak izmed naših otrok in kot smo lahko, če le hočemo, mavrično razpoloženi tudi odrasli.

Ni naključje, da je dobil tudi svoje ime. Poimenovali smo ga po znameniti žabici "Plavčku" iz našega naravnega okolja, ki spreminja svojo barvo v modro.

Ob otvoritvi smo se imenitno zabavali

Zadnji šolski dan je bil prav poseben za otroke, ki obiskujejo vrtec. Vse skupine otrok so aktivno sodelovale v kulturnem programu, ki je bil nekolik drugačen - mavrično pisan kot vrtec. Dobro popotnico novemu vrtcu je zaželel župan Franc Horvat v svojem nagovoru in oba predstavnika izvajalcev del (g. Tadej Ružič – SGP Pomgrad in Milan Lukić – LUMAR IG d.o.o.). Vrtec sta blagoslovila tišinski župnik in evangeličanski duhovnik. Po končani prireditvi nas je zabavala skupina Čuki, otroke pa je še posebej animirala plesna učiteljica s katero so lepo zaplesali. Verjetno je v spominu ostalo še kar nekaj plesnih korakov. »Piko na i« je dodala še naša slavna pevka Nika Zorjan. Otroci se kar niso mogli ločiti od nje in so skupaj zapeli in zaplesali kar na odru.

VrtecPlavcek-LOGO  
1   2   3

4   5   6

7   8   9

10   11   12

13

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije