Sreda, 29. Marec 2023
   
baner.gif


Gasilska zveza

GASILSKA ZVEZA TIŠINA
Tišina 4
9251 Tišina
telefon: 041/815-858
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

Gasilska zveza Tišina je samostojna, nepridobitna, humanitarna in nepolitična oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev. Njen namen je, da povezuje PGD na območju občine Tišina, prevzema dogovorjene skupne naloge in izvaja z zakonom predpisane naloge ter izvršuje svoje obveznosti. Cilji delovanja Gasilske zveze so zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in usklajen razvoj PGD za učinkovito požarno varnost, zagotavljati načrtovan in usklajen razvoj ter opremljanje gasilskih enot, zagotavljati povezovanje med članicami GZ in občani.

Dejavnosti in naloge GZ Tišina so: organizacijske in strokovne naloge gasilstva kot so načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev, načrtno opremljanje gasilskih enot; organiziranje in izvajanje preventivnih nalog, dajanje mnenja k letnim programom usposabljanja gasilcev, dajanje mnenja k letnim programom opremljanja gasilskih enot, vodenje predpisanih evidenc, sklepanje zavarovalnih polic, organiziranje in sodelovanje pri gasilskih tekmovanjih in ostale dejavnosti.

Gasilska zveza Tišina je bila ustanovljena 1. avgusta 1998 in sicer po reorganizaciji takratne Gasilske zveze Murska Sobota.

Gasilska zveza Tišina povezuje dvanajst prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Tišina. Gasilska zveza Tišina ima 682 članov v prostovoljnih gasilskih društvih na območju občine Tišina.

Gasilsko zvezo Tišina zastopa in predstavlja njen predsednik, ki je tudi odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja GZ. Odgovoren je za delovanje in zakonitost poslovanja GZ. V času odsotnosti ga po pooblastilu nadomešča podpredsednik GZ.

Organi GZ Tišina so Skupščina, Upravni odbor, Poveljstvo in Nadzorni odbor.

UPRAVNI ODBOR GASILSKE ZVEZE TIŠINA
Predsednik GZ

GAJŠT Vinko, Tropovci, Kolesarska 60, GSM: 041 815 858
Namestnik predsednika GZ
FLISAR Oto, Borejci 25, GSM:  041 839 083

Poveljnik GZ
FICKO Jože, Krajna 17, GSM: 031 317 954
Tajnik GZ
GRMIČ Erik, Petanjci 67/a
Člani
FLISAR Oto, Borejci 25
GRMIČ Erik, Petanjci 67/a
BAGARI Bojana, Borejci 46/a
FICKO Jože, KRajna 17
ŠINKO Franc, Petanjci 118
KNAUS Marta, Murski Črnci 45/d
Predsatvnik  mladine
GAŠPAR Ernest, Murski Črnci 66, GSM: 041 854 861
Predstavnik veteranov
ŠINKO Franc, Petanjci 118, GSM: 041 723 130
Predstavnica članic
BAGARI Bojana, Borejci 46/a

NADZORNI ODBOR GASILSKE ZVEZE
Predsednik

RIBAŠ Jožef, Petanjci 18
Člani
GOMBOC Stanislav, Tišina 42/a, GSM: 041 339 409
KUHAR Anton, Krajna 23, GSM: 041 330 682

PREDSEDNIKI PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV
FLISAR Oto, Borejci 25, GSM: 041 839 083

GIBIČAR Franc, Gederovci 36, GSM: 031 521 607
KLEMENČIČ Boris, Gradišče 11, GSM: 031 392 211
HOCHEGER Jože, Krajna 33, GSM: 041 339 490
SEREC Miran, Murski Črnci 58, GSM: 070 227 157
MAČEK Franc, Murski Petrovci 18, GSM: 041 808 839
GUMILAR Štefan, Petanjci 48, GSM: 041 627 183
OMAR Anton, Rankovci 37, GSM: 041 864 044
ANDREČ Viktor, Sodišinci 8, GSM: 041 712 319
JENEŠ Matej, Tišina 28/c, GSM: 040 470 786
ZELKO Dominik, Tropovci, Kolesarska 62, GSM: 031 650 790
BABIČ Jožef, Vanča vas 40, GSM: 041 710 654

POVELJSTVO GZ TIŠINA
Poveljnik GZ
FICKO Jože, Krajna 17, GSM: 031 317 954
Namestnik poveljnika GZ
BABIČ Jožef, Vanča vas 40, GSM: 041 710 654
HORVAT Andrej, Tišina 31, GSM: 051 363 915 (OSREDNJA ENOTA)
KEREC Ciril, Borejci 25, GSM: 041 330 940

PINTARIČ Darko, Gederovci 29/a
NOVAK Sandi, Gradišče 26, GSM: 031 314 985
CIPOT Štefan, Krajna 55/a, GSM: 041 339 558
LUKAČ Branko, Murski Črnci 19, GSM: 031 662 063
BOKAN Alfonz, Murski Petrovci 14, GSM: 031 798 715
CIGUT Marjan, Petanjci 91, GSM: 041 877 683
PRATNEKAR Filip, Rankovci 46, GSM: 031 669 566
ŽELEZEN Stanko, Sodišinci 54, GSM: 051 359 984
PERTOCI Peter, Tropovci, Kolesarska 18, GSM: 041 330 641
OZVATIČ Miran, Vanča vas 19/b, GSM: 040 525 766
 
 
DOKUMENTI:
 
 
 
PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA:
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOREJCI
Borejci 49, 9251 Tišina
Zastopnik: Oto Flisar
Kontaktna oseba: Oto Flisar
Telefonska številka: 041 839 083
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

Dejavnost društva:
Organiziramo in izvajamo usposabljanje članov ter drugih zainteresiranih za področje pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami.
Organizirana je gasilska enota za izvajanje gasilskih in drugih reševalnih nalog, na svojem požarnem območju, izvajamo preventivne naloge varstva pred požarom, gasimo požare, varujemo in rešujemo ljudi, živali ter premoženje pri požarih, naravnih in drugih nesrečah, upravljamo prevoze vode, skrbimo in vzdržujemo gasilske prostore, vozilo, opremo ter druge naprave, skratka opravljamo naloge, ki so povezane z gasilstvom ali so potrebne za njegovo izvajanje.

Kratka zgodovina društva:
PGD Borejci je bilo ustanovljeno 18.11.1934. pobudniki za ustanovitev društva so bili Franc Flisar, Ludvik Gomboc in Karel Benčec. Iz dokumentacije je razvidno, da je gasilsko društvo v Borejcih delovalo že prej, vendar ni bilo registrirano, saj je novo vodstvo prevzelo od vaških odbornikov ročno prevozno brizgalno in majhen gasilski dom, društvo od tistega časa tudi aktivno deluje. Opremljeni smo s sodobno gasilsko opremo. V planu za leto 2013 pa imamo tudi temeljito obnovo gasilskega doma in nabavo novega orodnega gasilskega vozila. Prvi društveno prapor je bil razvit leta 1966, letos pa je bil razvit drug društveni prapor.

Število članov društva: 32

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VANČA VAS
Vanča vas 43/b, 9251 TIŠINA
Zastopnik: Jožef Babič
Kontaktni podatki: Jožef Babič
Telefonska številka: 041 710 654

Dejavnost društva:
PGD opravlja nepridobitno, pridobitno in dopolnilno dejavnost. PGD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:
- organizira in izvaja usposabljanje članov ter drugih zainteresiranih za področje varstva pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami;
- organizira gasilsko enoto za izvajanje gasilskih in drugih reševalnih nalog na svojem požarnem območju;
- izvaja preventivne naloge varstva pred požarom in druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali ter premoženje pri požarih, naravnih in drugih nesrečah;
- opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesrečah;
- nudi pomoč občanom in gospodarskim subjektom na svojem požarnem območju na področju varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- v uporabnem stanju vzdržuje gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za njihovo varno in primerno hrambo;
- skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih sredstev;
- izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;
- skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;
- organizira gasilska tekmovanja;
- vodi predpisane gasilske in društvene evidence;
- sodeluje z drugimi PGD, ki so člani GZ, v katero je PGD vključeno ter drugimi gasilskimi organizacijam;
- podeljuje društvena priznanja ter predlaga zaslužne člane za priznanja in odlikovanja;
- opravlja druge naloge, ki so povezane z gasilstvom ali so potrebne za njegovo izvajanje.

Kratka zgodovina društva:
Gasilsko društvo Vanča vas je bilo ustanovljeno 30. julija 1894. Od takrat deluje društvo konstantno, le med in po prvi svetovni vojni je delo zamrlo in je vsakokratni župan izvajal požarno varstvo z obveznimi gasilci.
Ves čas obstoja društvo nabavlja sodobno opremo za gašenje in reševanje ter zaščitno opremo za operativne člane.
Do danes je društvo nabavilo orodno vozilo z vso potrebno opremo, ima gasilski dom,ki je delno obnovljen, sodobno zaščitno opremo za operativne člane.
V svoji zgodovini je društvo razvilo dva društvena praporja.
Danes ima trdne temelje v mladih članih za nadaljni razvoj in obstoj.

        Število članov društva:
V društvo je včlanjenih 38 članov.
Organizacija in vodenje:
Društvo ima:
-          upravni odbor – predsednik, podpredsednik, tajnik blagajnik in trije člani
-          poveljstvo – poveljnik in štirje člani
-          nadzorni odbor – sestavljajo ga trije člani
-          častno razsodišče – predsednik in štirje člani

Društvo vodi predsednik društva, za operativne zadeve pa skrbi poveljnik društva, ki odgovarja predsedniku.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRAJNA
Krajna 25, 9251 Tišina
Zastopnik: Hochegger Jože
Kontaktna oseba: Hochegger Jože – pred. UO, Ficko Jože – poveljnik
Telefonska številka: 02 546 20 94, 02 546 20 82
                                     041 339 490, 031 317 954
Elektronski naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

Dejavnost društva:
Prostovoljno društvo Krajna deluje na področju varovanja pred požarom in drugimi nesrečami. Skrbi za strokovno usposobljenost članov, psihofizično usposobljenost operativnih članov in primerno opremljenost s tehnično opremo ter opremo za zaščito gasilca za intervencije ob morebitnih požarih.

Kratka zgodovina društva:
PGD Krajna je bilo ustanovljeno 26.12.1932 na ustanovnem občnem zboru. Kmalu po ustanovitvi je začela z delom tudi gasilska godba, ki je delovala le nekaj let. Naslednje leto je bila nabavljena ročna brizgalna. Prva motorna brizgalna znamke DKV je bila nabavljena l. 1963 in druga l. 1973 znamke Ziegler, ki je v uporabi še danes. Prvo orodno vozilo je bilo nabavljeno l. 1979 in to rabljeno s potrebno predelavo znamke TAM in drugo znamke Ford l. 1995, ki je v uporabi še danes. Leta 1982 je društvo razvilo društveni prapor, ki ga uporabljamo še danes. Opremljeno je s primerno opremo za gašenje in opremo za zaščito gasilca, kot so zaščitne obleke in dihalna aparata. V društvu deluje ali so delovale pionirske moške in ženske, mladinske moške in ženske ter članske ženske in moške tekmovalne desetine. Sodelovali smo na sektorskem, občinskem, regijskem in meddržavnem gasilskem tekmovanju, tekmovanju Gasilske zveze Tišina in gasilskih tekmovanjih drugih gasilskih društev. Doseženi so bili dobri tekmovalni rezultati, med drugimi tudi: 1. mesto na tekmovanju GZ Tišina- člani A, 1.mesto tekmovanje Občine Cankova-Tišina članice A in 1. mesto na tekmovanju za Pokal Karla Flisarja članice A.

Število članov društva: 65

Organizacija in vodenje: Po sprejetem statutu PGD Krajna.PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PETANJCI
Petanjci 65, 9251 TIŠINA
Zastpnik: Štefan Gumilar
Kontaktni podatki: Štefan Gumilar
Telefonska številka: 041 627 183

Dejavnost društva: Zaščita in reševanje.

Kratka zgodovina društva:
Ustanovljeno leta 1924. Pobudnik je bil Šafarič Jožef. Do danes deluje neprekinjeno. Sedanji gasilski dom je bil zgrajen leta 1960. Društvo je svoj prapor  razvilo leta 1962. Poleg posodabljanja opreme društva vse skozi skrbi tudi za ureditev notranjosti in zunanjosti gasilskega doma. Več o zgodovini društva najdete v knjigi Gasilstvo v Prekmurju 1873 - 2003 avtorja Franca Gomboca na strani 340.

Organizacija in vodenje:
Predsednik - Telkeš Mirko, poveljnik - Telkeš Andrej. Društvo I. kategorije. Deluje operativna in pionirska enota.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TROPOVCI
Tropovci, Kolesarska ulica 64, 9251 Tišina
Zastopnik: ZELKO Dominik
Kontaktna oseba: ZELKO Dominik
Telefonska številka:

Dejavnost društva:
PGD opravlja nepridobitno in pridobitno in dopolnilno dejavnost.
Nepridobitno: organizira in izvaja usposabljanje članov, gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali ter premoženje, nudi pomoč občanom in gospodarskim subjektom na področju varstva pred požarom, pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vzdržuje gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter samo hrambo. Izvajanje gasilskih vaj, tekmovanja, izobraževanja, usposabljanje gasilske mladine. Vodenje gasilskih in društvenih evidenc, itd.
Pridobitno: požarna straža, čiščenje cest in drugo čiščenje, ki onemogoča pretočnost prometa, točenje in strežba pijač na gasilskih prireditvah, športnih tekmovanj, in drugih prireditvah.
Dopolnilna: zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev PGD.

Kratka zgodovina:
Na pobudo učitelja Martina Sreš je bil dne 17. decembra 1933 ustanovni občni zbor v vaški gostilni Roszenberger in so ustanovili gasilsko društvo z imenom Gasilska četa Tropovci. O ustanovitvi društva so imeli brizgalno skupaj s Tišino. Leta 1937 se je nabavila prva lastna motorna brizgalna in pričetek gradnje gasilskega doma, otvoritev je bila 28. avgusta 1938. Med letoma 1966 in 1970 se je gasilskemu domu dogradila dvorana. Do tega obdobja se je nabavljala gasilska oprema in leta 1972 pa motorna brizgalna , leta 1975 pa nabavili orodno vozilo IMV. Brizgalno in vozilo so v poznejših letih zamenjali. Skozi zgodovino so društvo predsedovali: Martin Sreš, Franc Kerčmar, Evgen Antauer, Franc Gider, Jožef Rajbar, Jože Pertoci, Štefan Zelko, Jože Časar, Franc Rengeo, Vinko Gajšt. Operativo pa so vodili: Franc Kerčmar, Jožef Pertoci, Štefan Botjan, Alojz Štefanec, Jože Serec, Franc Jablanovec, Janez Gomboc in Danijel Ketiš.

Število članov v društvo:
Imamo 54 članov, od tega 9 pionirjev, 16 operativnih gasilcev, 12 veteranov, 5 članic in 12 prostovoljnih gasilcev.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRADIŠČE
Gradišče 37, 9251 Tišina
Zastopnik: BORIS KLEMENČIČ
Kontaktna oseba: SANDI NOVAK
Telefonska številka: 031 314 985
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

Dejavnost društva:
Prostovoljno gasilsko društvo Gradišče v skladu s svojimi pristojnostmi opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanjem ter naloge vzgoje in usposabljanja članov PGD in mladine za izvajanje gasilske dejavnosti.

Število članov društva: 43 članov društva (11 pionirjev, 2 pripravnika, 21 operativnih članov, 3 člani, 6 veteranov)

Organizacija in vodenje:
Organi PGD Gradišče so: občni zbor, upravni odbor, poveljstvo, nadzorni odbor in disciplinska komisija.

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTO MURSKI PETROVCI
Murski Petrovci 24, 9251 Tišina
Zastopnik: Franc Maček
Kontaktna oseba: Franc Maček
Telefonska številka: 041 808 839
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.  

 

Dejavnost društva:
PGD Murski Petrovci deluje na področju varovanja pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami. V uporabnem stanju vzdržuje gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za njihovo varno in primerno hrambo. Skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov in mladine. Sodeluje z drugimi PGD v GZ Tišina. Podeljuje društvena prizanja ter predlaga zaslužne člane za priznanja in odlikovanja.

 

Kratka zgodovina društva:
PGD Murski Petrovci je eno najstarejših društev v občini Tišina, ustanovljeno je bilo leta 1894 na pobudo tedanjih članov. Aktivno in organizirano je delovalo vse do leta 1959. Od leta 1959 in do leta 1979 je bilo društvo pod okriljem oz. oskrbo PGD Sodišinci. Prihajajoče mlajše generacije so spoznale, da se lahko uspešna požarna obramba izvaja samo v okviru organiziranega gasilskega društva, zato so v vasi leta 1979 društvo ponovno aktivirali. Leta 1981 je bilo nabavljeno prvo orodno gasilsko vozilo, dve leti pozneje motorna brizgalna znamke Ziegler. Temeljni kamen novega vaško-gasilskega doma je bil postavljen leta 1988, blagoslov in fasado je dobil leta 1991. Zaradi dotrajanosti starega orordnega vozila so v letu 1992 nabavili novo sodobnejše vozilo znamke IMV 2200 D od PGD Brezovci. Leta 1994 je društvo praznovalo 100-letnico obstoja, katera prireditev je bila v letu 1995. Društvo se je razvijalo in delovalo naprej. V letu 2004 je praznovalo 110-letnico obstoja, V letu 2014 je društvo z lastnimi finančnimi sredstvi, dobro voljo gasilcev in vaščanov obnovilo zunanjo fasado in notranjost gasilskega doma. V letu 2014 je PGD Murski Petrovci praznovala 120-letnico obstoja ustanovitve s 14. občinskim praznikom občine Tišina.

 

Število članov društva: 45

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org