Sreda, 29. Marec 2023
   
baner.gif


Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

prp tisina

 

NAZIV AKTIVNOSTI

 

Agromelioracija na komasacijskem območju Murski Črnci

Agromelioracija na komasacijskem območju Gradišče

Agromelioracija na komasacijskem območju Murski Petrovci

Agromelioracija na komasacijskem območju Sodišinci

Agromelioracija na komasacijskem območju Gederovci

Agromelioracija na komasacijskem območju Krajna

Agromelioracija na komasacijskem območju Rankovci

Agromelioracija na komasacijskem območju Vanča vas

Agromelioracija na komasacijskem območju Borejci


Naložbe se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.


POVZETEK

Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijska zemljišča. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev kamnitih osamelcev, ureditev poljskih poti, izdelave teras, ureditev gorskih in kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja. Agromelioracije se delijo na zahtevne in nezahtevne agromelioracije. Za agromelioracijska dela, ki jih je treba izvesti zaradi komasacije, je potrebno pridobiti soglasje lastnikov kmetijskih zemljišče, ki imajo v lasti več kot 67 % površin kmetijskih zemljišč na predvidenem območju agromelioracije.

V letu 2013 je Občina Tišina pridobila od MKGP/ARSKTRP devet odločb o pravici do sredstev za izvedbo devetih komasacij. Iz odločbe oz. javnega razpisa MKGP izhaja obveznost, da mora končni prejemnik sredstev najkasneje v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev s strani ARSKTRP izvesti in zaključiti agromelioracijska dela oziroma projekt izgradnje novo-nastale infrastrukture ter zagotoviti finančna sredstva za novo nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije.

Agromelioracijsko območje Murski Črnci zajema 50 parcel v katastrski občini 125 – Murski Črnci. Skupna površina območja znaša 37 24 84 m2 . Skupna površina agromelioracijskih del znaša 3 35 37 m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

-       izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 5665 m in površini 2 12 28 m2

-       razgradnjo starih poti (RSP) v skupni dolžini 941 m in površini 28 23 m2

-       izravnavo zemljišč (IZ) v skupni površini 2 48 m2

-       krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 5 18 m2

-       nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ) v skupni površini 87 20 m2


Agromelioracijsko območje Gradišče zajema 50 parcel v katastrski občini 124 – Gradišče. Skupna površina območja znaša 43 53 43 m2 . Skupna površina agromelioracijskih del znaša 2 89 55 m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

 izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 4444 m in površini 1 77 65 m2
-   izravnavo zemljišč (IZ) v skupni površini 76 m2
-  krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 89 53 m2
-  nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ) v skupni površini 18 85 m2
-  obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO) v skupni dolžini 276 m in površini 276 m2

Agromelioracijsko območje Murski Petrovci zajema 45 parcel v katastrski občini 120 – Murski Petrovci. Skupna površina območja znaša 46 58 47 m2 . Skupna površina agromelioracijskih del znaša 3 94 75 m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

-   izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 3179 m in površini 1 27 16 m2
-   razgradnjo starih poti (RSP) v skupni dolžini 243 m in površini 12 15 m2
-   krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 41 95 m2
-   izravnava zemljišč (IZ) v skupni površini 1 47 46 m2
-   obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO) v skupni dolžini 3641 m in površini 66 03 m2

Agromelioracijsko območje Sodišinci zajema 56 parcel v katastrski občini 119 – Sodišinci. Skupna površina območja znaša 47 30 73 m2 . Skupna površina agromelioracijskih del znaša 4 98 59 m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

-   izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 5632 m in površini 2 17 85 m2
-   razgradnjo starih poti (RSP) v skupni dolžini 388 m in površini 15 52 m2
-   izravnavo zemljišč (IZ) v skupni površini 54 82 m2
-   krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 79 99 m2
-   nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ) v skupni površini 77 14 m2
-   obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO) v skupni dolžini 2540 m in površini 53 27 m2


Agromelioracijsko območje Gederovci zajema 26 parcel v katastrski občini 118 – Gederovci. Skupna površina območja znaša 23 07 70 m2 . Skupna površina agromelioracijskih del znaša 3 18 70 m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

-   izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 3804 m in površini 1 52 16 m2
-   razgradnjo starih poti (RSP) v skupni dolžini 521 m in površini 2084 m2
-   izravnavanje zemljišča (IZ) v skupni površini 16 52 m2
-   krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 8 90 m2
-   obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO) v skupni dolžini 4616 m in površini 1 20 28 m2

Agromelioracijsko območje Krajna zajema 220 parcel v katastrski občini 117 – Krajna. Skupna površina območja znaša 163 76 11 m2 . Skupna površina agromelioracijskih del znaša 18 57 54 m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

-   izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 14992 m in površini 5 88 84 m2
-   razgradnjo starih poti (RSP) v skupni dolžini 933 m in površini 27 99 m2
-    izravnavo zemljišč (IZ) v skupni površini 6 17 89 m2
-   krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 1 92 81 m2
-   nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ) v skupni površini 67 01 m2
-   obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO) v skupni dolžini 19257 m in površini 3 63 00 m2

Agromelioracijsko območje Rankovci zajema 55 parcel v katastrski občini 115 – Rankovci. Skupna površina območja znaša 54 47 92 m2 . Skupna površina agromelioracijskih del znaša 4 38 12 m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

-       izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 7594 m in površini 2 93 91 m2 

-       razgradnjo starih poti (RSP) v skupni dolžini 1247 m in površini 47 16 m2 

-       izravnavo zemljišč (IZ) v skupni površini 2 82 m2 

-       krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 50 43 m2 

-       izravnava brežin (IB) v skupni površini 1 09 m2 

-       nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ) v skupni površini 42 71 m2

 

Agromelioracijsko območje Vanča vas zajema 58 parcel v katastrski občini 114 – Vanča vas. Skupna površina območja znaša 50 06 09 m2 . Skupna površina agromelioracijskih del znaša 2 50 05 m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

-       izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 4360 m in površini 1 73 41 m2

-       razgradnjo starih poti (RSP) v skupni dolžini 425 m in površini 17 00 m2 

-       krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 31 26 m2 

-       nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ) v skupni površini 11 76 m2 

-       obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO) v skupni dolžini 638 m in površini 16 62 m2 

  

Agromelioracijsko območje Borejci zajema 83 parcel v katastrski občini 116 – Borejci. Skupna površina območja znaša 69 26 78 m2 . Skupna površina agromelioracijskih del znaša 8 48 06 m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

-       izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 8131 m in površini 3 24 10 m2 

-       razgradnjo starih poti (RSP) v skupni dolžini 484 m in površini 19 36 m2 

-       izravnavo zemljišč (IZ) v skupni površini 1 01 77 m2 

-       krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 1 15 07 m2 

-       obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO) v skupni dolžini 12927 m in površini 2 87 76 m2 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 

V okviru aktivnosti se izvajajo sledeče dejavnosti:

-       izgradnjo novih poti (INP) 

-       razgradnjo starih poti (RSP) 

-       izravnavo zemljišč (IZ) 

-       krčitev grmovja in dreves (KGD) 

-       nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ) 

-       obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO)

 

 CILJI


Glavni cilj investicije je racionalizacija in optimizacija kmetijske proizvodnje, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč in formiranja večjih obdelovalnih kosov zmanjšali stroški obdelave. Izvedba komasacij in agromelioracij na komasacijskih območjih bo zasledovala še naslednje cilje:

Ÿ 
omogočiti lastnikom kmetijskih zemljišč na območju komasacij nemoten dostop do njihovih novih parcel, ki so jim bile dodeljene v komasacijskem postopku, 

Ÿ  omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov, 

Ÿ  zmanjšanje delovnega časa za obdelovanje, 

Ÿ  povečanje bruto dodane vrednosti na kmetijah, 

Ÿ  izboljšanje ekonomike kmetijske pridelave na komasacijskem območju, 

Ÿ  zagotavljanje pogojev za sistematično namensko rabo zemljišč na podeželju, 

Ÿ  ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti, 

Ÿ  zagotavljanje dobrih življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalstvo na območju agromelioracije.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI 


Poleg očitnih učinkov komasacije – racionalizacija ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje – izvedba komasacije skupaj z agromelioracijo, ureditvijo poti dolgoročno vpliva tudi na ohranjanje kmetij (socialni učinek), saj se zaradi izboljšanih pogojev obdelave in posredno tudi ekonomskega položaja kmetije, več naslednikov odloča nadaljevati s kmetovanjem.

Z izvedbo agromelioracij pričakujemo, da se bo skrajšal čas dostopa do parcel, urejene dovozne poti za rabo tehnološko sodobne kmetijske mehanizacije bodo omogočila manjše variabilne stroške rabe kmetijske mehanizacije (lomi, poškodbe kmetijskih priključkov).
 

Urejen potni režim (ureditev novih poti,…) v urejeni kmetijski krajini in na relativno atraktivnem območju prinaša tudi druge posredne javne koristi izvedbe agromelioracije. 

Z izvedbo agromelioracije se bo zmanjšal tudi obremenilen vpliv kmetijstva na okolje.

Dolgoročni učinek komasacije in agromelioracije je predvsem v znižanju stroškov pridelave zaradi nižjih stroškov transporta in manjše porabe časa za obdelavo zemljišč, kar pomeni večjo konkurenčnost in pozitivni vpliv na okolje.Povezave:
 

- spletna stran Evropske komisije - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
- spletna stran Programa razvoja podeželja -
http://www.program-podezelja.si/sl/ • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org