Sreda, 19. December 2018
   
baner.gif


Proračun občine Tišina za leto 2018 - JAVNA RAZPRAVA


N A V O D I L A

v zvezi  z vlaganjem pripomb in predlogov

k PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE TIŠINA za leto 2018

V skladu s sklepom št. 007-0036/2017 traja javna razprava o predlogu proračuna Občina Tišina za leto 2018 od 29.11.2017 do 29.12.2017. Vsi predlogi sprememb in dopolnitev proračuna morajo biti posredovani v tem roku in v skladu s spodnjimi navodili.

* * *

1.Pripombe in predlogi k predlogu proračuna za leto 2018 se naslovijo na župana občine Tišina, na naslov Tišina 4, 9251 Tišina, obvezno v pisni obliki posredovani po pošti ali oddani osebno v tajništvu občinske uprave, s pripisom »Predlog sprememb proračuna 2018«.

2.Pripombe in predlogi javnosti se sprejemajo najpozneje do 29.12.2017.

3.Pri posredovanih predlogih je obvezno potrebno upoštevati NAČELO PRORAČUNSKEGA RAVNOVESJA kar pomeni, da je v primeru povečanja ene vrste odhodkov potrebno zmanjšanje druge vrste odhodkov ali povečanje prihodkov, ki pa ne sme biti dodatno zadolževanje. Zato je potrebno v primeru, da se predlaga povečanje odhodkov na določeni postavki, navesti kateri odhodki se zato zmanjšajo ali iz katerih dodatnih prihodkov se ti odhodki financirajo (povečanje prihodkov).

4.Pripombe in predlogi morajo vsebovati naslednje OBVEZNE PODATKE

-     Navesti je potrebno OSNOVNE PODATKE PREDLAGATELJA in sicer: Ime in priimek fizične osebe oz. naziv organizacije; naslov oz. sedež organizacije; telefonsko številko

-     Predlog mora biti lastnoročno PODPISAN s strani predlagatelja oz. njegovega zakonitega zastopnika in žigosan če ima organizacija svoj žig.

-     Predlagane spremembe morajo biti zapisane jasno in morajo biti obrazložene (z navedbo razlogov za spremembo). Za vsako spremembo morajo biti navedeni naslednji podatki in sicer:

ZA ODHODKE V PRORAČUNU 2018:

1. Znesek v € (kot »končni znesek« v proračunu ali kot »povečanje« oz.     »zmanjšanje« glede na predlog proračuna kar je potrebno jasno navesti)

2.   Določitev vrste odhodka v proračunu:

 • Proračunsko leto (2018)
 • Opredelitev postavke iz »posebnega dela« in sicer:

-     Proračunski uporabnik: šifra in naziv; (zeleno, sivo obarvanje) primer: 10 OBČINSKI SVET

-       Programska klasifikacija: šifra in naziv; (modro) primer: 01 Politični sistem

-        Proračunska postavka: šifra in naziv; (zeleno, krepko, podčrtano) primer: 100102 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK

-       konto: šifra in naziv (črno navadno); primer: 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM; ni obvezno, če predlagatelju ni znan pravilen konto

-       stran: številka strani v tabeli posebnega dela; primer: Stran 1

3. Obrazložitev predloga

 

ZA ODHODKE V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV:

1. Znesek v € (kot »končni znesek« v proračunu ali kot »povečanje« oz.     »zmanjšanje« glede na predlog proračuna kar je potrebno jasno navesti)

2.   Določitev vrste odhodka v proračunu:

 • Proračunsko leto (2018)
 • Opredelitev postavke iz »Načrta razvojnih programov«

-     Proračunski uporabnik: šifra in naziv; (črno) primer: 40 OBČINSKA UPRAVA

-       Programska klasifikacija: šifra in naziv; (modro) primer: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE …

-        Projekt: šifra in naziv; (temno rdeče, podčrtano) primer: 4004-01 Informacijska in komunikacijska oprema občinske uprave

-       stran: številka strani v tabeli NRP-ja; primer: Stran 1

-        Proračunska postavka: šifra in naziv; (zeleno krepko) primer: 400401 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA – STROJNA OPREMA

-       stran: številka strani v tabeli NRP-ja; primer: Stran 1

3. Obrazložitev predloga

 

ZA PRIHODKE (v splošnem delu – konti 7xxxx)

1. Znesek v € (kot »končni znesek« v proračunu ali kot »povečanje« oz. »zmanjšanje« glede na predlog proračuna kar je potrebno jasno navesti)

2. Določitev vrste prihodka v proračunu:

 • Proračunsko leto (2018)
 • Opredelitev postavke prihodka v »splošnem delu«

-          Konto (vsi konti prihodkov se začnejo z »7…«): šifra in naziv (črno navadno); kot npr. 714100 Drugi nedavčni prihodki

-          stran: številka strani v tabeli splošnega dela; primer: Stran 2

3. Obrazložitev predloga

 

ZA OSTALE DELE PRORAČUNA 2018

Pripombe in predlogi se lahko dajejo tudi za ostale dele proračuna (odlok o proračunu, kadrovski načrt, sklep o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči), pri čemer mora predlagatelj jasno navesti:

1. na kateri (ostali) del proračuna se predlog nanaša

2.  kaj je vsebina predloga (čim bolj jasno zapisano kaj se spremeni ali doda)

3. obrazložitev predloga

  

Opomba: Zgornja oblikovana besedila so povzeta iz objavljenih posameznih delov proračuna za lažje razumevanje in jih ni potrebno uporabiti pri pripravi predlogov sprememb.  

Dodatne informacije so na voljo na občinski upravi Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina na tel. št.: 02/539 1710, e-mail: obcina@tisina.si.

PRORAČUN

icon pdf Splošni del
icon pdf Posebni del
icon pdf Načrt razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2018 - 2021

ODLOK O PRORAČUNU

icon pdf Odlok o proračunu občine Tišina za leto 2018

PRILOGE K PRORAČUNU:

icon pdf Kadrovski načrt za leti 2018 in 2019
icon pdf Sklep o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za leto 2018

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije