Sreda, 19. December 2018
   
baner.gif


Vaški odbori

Vaški odbor BOREJCI

Predsednik:      FLISAR Oto, Borejci 25, GSM 041 839 083
Člana:               HAJDINJAK Janko, Borejci 23/a
                         KODELA Zdenka, Borejci 28

 

Vaški odbor GRADIŠČE

Predsednik:      FLEGAR Alojz, Gradišče 39,GSM 031 578 100
Člana:               HAŠAJ Zvonko, Gradišče 28
                         ŠADL Stanislav, Gradišče 27

 

Vaški odbor KRAJNA

Predsednik:      KAROLI Aleksandra, Krajna 12, GSM 031 614 636
Člana:               MARIČ Janez, Krajna 67
                         FICKO Damjan, Krajna 59/d

 

Vaški odbor MURSKI ČRNCI

Predsednik:      TUDJAN Koloman, Murski Črnci 49, GSM 041 943 262
Člana:               ŽITEK Bernardka, Murski Črnci 60
                         KOLMANIČ Lidija, Murski Črnci 45/e

 

Vaški odbor MURSKI PETROVCI

Predsednik:      MAČEK Franc, Murski Petrovci 18, GSM 041 808 839
Člana:               KLEMENČIČ Mojca, Murski Petrovci 16
                         ŽELODEC Anton, Murski Petrovci 23


Vaški odbor PETANJCI

Predsednik:      KOVAČ Franc, Petanjci 18/a, GSM 040 675 422
Člana:               DEBELAK Vera, Petanjci 78/b
                         PERTOCI Franc, Petanjci 11           

 

Vaški odbor SODIŠINCI

Predsednik:      KUZMA Mirjan, Sodišinci 46, GSM 041 710 906


Vaški odbor TIŠINA

Predsednik:      RATNIK Karel, Tišina 33/a, GSM 031 383 502

 

Vaški odbor VANČA VAS

Predsednik:      PRKIČ Tajda, Vanča vas 43, GSM 031 869 802
Član:                 ŽILAVEC Uroš, Vanča vas 2/d

 

Vaški odbor VANČA VAS – BOREJCI

Predsednik:      CENER Ivan, Vanča vas 58
Članica:            KOVAČ Mladenka, Vanča vas 57                    

 

Naloge

Vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem in organizacijskem smislu.

Vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,

– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,

– upravljajo s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,

– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju, organizirajo prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,

    – obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaških skupnosti ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– dajejo pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,

– sklicujejo zbore občanov za obravnavo posameznih vprašanj.

Vaška skupnost ni pravna oseba. Vaško skupnost zastopa vaški odbor. Organ vaške skupnosti je odbor, ki ga izvolijo vaščani s stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti. Način izvolitve članov odbora določa zakon. Vaški odbori štejejo tri člane. Njihov mandat se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. Predsedniki vseh vaških odborov tvorijo delovno telo pri občinskem svetu, odbor vaških skupnosti.

 

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije