Sreda, 07. Junij 2023
   
baner.gif


Vaški odbori

Vaški odbor BOREJCI

Predsednik:      GJERGJEK Damjan
Člana:               KUZMA Matej
                         KUČAN Tadeja
 

Vaški odbor GRADIŠČE

Predsednik:      ŠADL Boštjan
Člana:               SMODIŠ Dejan
                         KUZMA Simona

 

Vaški odbor GEDEROVCI

Predsednik:      BALAŽIC Jožef

                         

Vaški odbor KRAJNA

Predsednik:      FICKO Damjan

 

Vaški odbor MURSKI ČRNCI

Predsednica:      MERKLIN Andreja
Člana:                GYÖREK Robert
                           PERTOCI Urška

 

Vaški odbor MURSKI PETROVCI

Predsednik:      ŽELODEC Anton


Vaški odbor PETANJCI

Predsednik:      KOVAČ Franc

 

Vaški odbor RANKOVCI 

Predsednica:    JABLANOVEC Anja

 

Vaški odbor SODIŠINCI

Predsednik:      KUZMA Mirjan


Vaški odbor TIŠINA

Predsednica:      KUHAR Tanja

 

Vaški odbor TROPOVCI

Predsednica:    ČINČ Nada

 

Vaški odbor VANČA VAS

Predsednik:     SERŠEN Jožef
Člana:              ŠTEVAENC Mira
                        ŽALIK Milan

 

Vaški odbor VANČA VAS – BOREJCI

Predsednica:     KOVAČ Mladenka
Člana:               HAHN Zlatko
                          HORVAT Rudolf

 

Naloge

Vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem in organizacijskem smislu.

Vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,

– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,

– upravljajo s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,

– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju, organizirajo prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,

    – obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaških skupnosti ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– dajejo pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,

– sklicujejo zbore občanov za obravnavo posameznih vprašanj.

Vaška skupnost ni pravna oseba. Vaško skupnost zastopa vaški odbor. Organ vaške skupnosti je odbor, ki ga izvolijo vaščani s stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti. Način izvolitve članov odbora določa zakon. Vaški odbori štejejo tri člane. Njihov mandat se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. Predsedniki vseh vaških odborov tvorijo delovno telo pri občinskem svetu, odbor vaških skupnosti.

 

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org