Ponedeljek, 26. September 2022
   
baner.gif


Vaški odbori

Vaški odbor BOREJCI

Predsednica:     CIGUT Suzana, Borejci 1/a
 

Vaški odbor GRADIŠČE

Predsednica:    HARI Andreja, Gradišče 71
Član:                 ŠADL Boštjan, Gradišče 27
                         

Vaški odbor KRAJNA

Predsednik:      FICKO Damjan, Krajna 59/d
Član:                 MARIČ Janez, Krajna 67

 

Vaški odbor MURSKI PETROVCI

Predsednik:      ŽELODEC Anton, Murski Petrovci 23
Člana:               KLEMENČIČ Mojca, Murski Petrovci 16
                         MAČEK Franc, Murski Petrovci 18


Vaški odbor PETANJCI

Predsednik:      KOVAČ Franc, Petanjci 18/a

 

Vaški odbor RANKOVCI 

Predsednik:      GUJT Dominik, Rankovci 16
Člana:               JABLANOVEC Anja, Rankovci 51
                         ŠADL Bojan, Rankovci 13

 

Vaški odbor SODIŠINCI

Predsednik:      KUZMA Mirjan, Sodišinci 46


Vaški odbor TIŠINA

Predsednik:      LAPOŠI Anton, Tišina 61

 

Vaški odbor TROPOVCI

Predsednica:    ČINČ Nada, Tropovci, Jordan 25

 

Vaški odbor VANČA VAS – BOREJCI

Predsednik:      HAHN Zlatko,Vanča vas 78
Člana:               HORVAT Rudolf, Vanča vas 57
                         KOVAČ Mladenka, Vanča vas 57                    

 

Naloge

Vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem in organizacijskem smislu.

Vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,

– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,

– upravljajo s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,

– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju, organizirajo prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,

    – obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaških skupnosti ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– dajejo pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,

– sklicujejo zbore občanov za obravnavo posameznih vprašanj.

Vaška skupnost ni pravna oseba. Vaško skupnost zastopa vaški odbor. Organ vaške skupnosti je odbor, ki ga izvolijo vaščani s stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti. Način izvolitve članov odbora določa zakon. Vaški odbori štejejo tri člane. Njihov mandat se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. Predsedniki vseh vaških odborov tvorijo delovno telo pri občinskem svetu, odbor vaških skupnosti.

 

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org