Sreda, 08. Februar 2023
   
baner.gif


Organiziranost


Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih. Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles. 
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

V okviru organa občinske uprave je ustanovljen režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska enota za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb.

Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.

Občinska uprava zagotavlja:

  – strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
  – zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
  – polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
  – učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

  – splošnih zadev,
  – normativno pravnih zadev,
  – upravnih zadev,
  – javnih financ,
  – gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
  – družbenih dejavnosti,
  – varstva okolja in urejanja prostora,
  – gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
  – inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
  – gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

  Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 – opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
 – kadrovske zadeve;
 –  sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
 – gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
 – avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine;
 – ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
 –  nudi strokovno pomoč ožjim delom občine pri njihovem delovanju;  
 – druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

  – priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
  – sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
  – strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
  – pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
  – opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

  – vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
  – vodi evidenco o upravnih stvareh;
  – sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
  – opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

  – pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
  – pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
  – zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
  – opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, ožje dele občine;
  – spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
  – spremlja in analizira dajatve iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
  – pripravlja premoženjsko bilanco občine;
  – opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:

  – pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;
  – izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
  – spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
  – opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

  – pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti;
  – skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
  – pripravlja in izvaja programe javnih del;
  – opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

  – pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
  – pripravlja prostorske akte občine;
  – izdaja lokacijske dokumentacije;
  – vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
  – nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
  – opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

  – pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
  – pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
  – opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
  – opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

  – pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
  – izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
  – pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
  – opravlja druge naloge na tem področju.

Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

  – gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,  
  – vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,  
  – urejanja zelenih površin, javnih poti, javnih površin in površin za pešce,  
  – vzdrževanja in urejanja pokopališč,  
  – urejanja javnih tržnic, čiščenja javnih površin in javna snaga,  
  – urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje,  
  – oskrba s pitno vodo,  
  – odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,  
  – ravnanje s komunalnimi odpadki,  
  – odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
  – upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,  
  – drugih gospodarskih javnih služb (obveznih, neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.

Prekrškovni organ Občine Tišina je Medobčinska inšpekcija in redarstvo, ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« (Uradni list RS, št. 61/07 in 24/11). Prekrškovni organ vodi prekrškovni postopek in odloča o prekrških iz občinske pristojnosti. Naloge občinskega redarstva opravlja občinski redar.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga na položaj imenuje in razrešuje župan.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org