Sreda, 07. Junij 2023
   
baner.gif


Delovna telesa


Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov  ter opravi imenovanje.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

- občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna- telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
- občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s- kadrovskimi  vprašanji v občini,
- pripravlja predloge odločitev občinskega- sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo  plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
- obravnava druga vprašanja, ki mu- jih določi občinski svet
- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi- funkcionarjev.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

- odbor za negospodarstvo  in javne službe družbenih dejavnosti,
- odbor za gospodarstvo, varstvo okolja  in gospodarske javne službe,
- odbor za  prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- odbor vaških skupnosti, ko šteje toliko članov, kolikor je vaških skupnosti,
- statutarno pravna komisija.

Odbori štejejo 7 članov, komisije pa 5 članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in  največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi  član občinskega sveta  kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s   poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.                
Komisije in odbori občinskega sveta  lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org