Ponedeljek, 24. September 2018
   
baner.gif


Sestava

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 15 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom. Po proporcionalnem sistemu se izvoli 14 članov občinskega sveta. Na podlagi posebne volilne pravice se po večinskem sistemu izvoli 1 član občinskega sveta. O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta odloči občinski svet z odlokom.

sestava OS                       

 

Lista ZA občino Tišina (2 svetnika)
BERKE Miro, Gradišče 69/a
KOVAČ Franc, Petanjci 18/a

Demokratična stranka upkojencev Slovenije (2 svetnika)
KAROLI Milan, Gederovci 14
SERDT Ernest, Murski Črnci 54/c

Stranka Mira Cerarja (2 svetnika)
CIGUT Tibor, Borejci 1/a
KOVAČ Danijel, Vanča vas 57

Slovenska ljudska stranka (2 svetnika)
FICKO Damjan, Krajna 59/d
PERTOCI Franc, Petanjci 11

Neodvisna lista (2 svetnika)
GAJŠT Vinko, Tropovci, Kolesarska 60
FLISAR Oto, Borejci 25

Slovenska demokratska stranka (1 svetnik)
OBAL Viktor, Rankovci 15/a

Socialni demokrati (1 svetnik)
KUHAR Saško, Tišina 35/c

Lista občanov (1 svetnik)
KOLMAN Danijel, Petanjci 27

Nova Slovenija (1 svetnik)
HORVAT Ivan, Petanjci 40/c

Romski svetnik (1 svetnik)
HORVAT  Rudolf, Vanča vas 67/b

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije