Sreda, 19. December 2018
   
baner.gif


Javni natečaj za višjega svetovalca - vodja režijskega obrata


Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB3 in 65/2008) Občina Tišina objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC – VODJA REŽIJSKEGA OBRATA (m/ž)

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni prepisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- najmanj visoka strokovna izobrazba (prve stopnje) gradbene, ekonomske ali agronomske smeri;
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
- znanje uradnega jezika;
- strokovni izpit iz upravnega postopka;
- usposabljanje za imenovanje v naziv;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu so:
-
 organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja v občinski upravi in sodelovanja z drugimi organi;
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
- vodenje režijskega obrata (koordinacija dela, planiranje, spremljanje, izvajanje, priprava kalkulacij in predlogov cen storitev javnih služb)
- priprava odlokov, pravilnikov in drugih aktov občine
- izvajanje nalog na področju javnih naročil;
- operativno vodenje investicijskih projektov;
- druge naloge po navodilu ali pooblastilu župana ali direktorja občinske uprave

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena
 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu in navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta;
 3. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv;
 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
 5. izjavo kandidata, da:
  - je državljan Republike Slovenije;
  - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tišina pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat  v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem postopku strokovni izpit opraviti najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi 81. člena Zakona o javnih uslužbencih v 15 mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem višjega svetovalca – vodja režijskega obrata opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in v naziv višji svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Tišina, Tišina 4.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – višji svetovalec, vodja režijskega obrata – ne odpiraj« na naslov Občina Tišina. Tišina 4, 9251 Tišina, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Tišina in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri županu Francu Horvat, na telefonski številki 02 539 17 10.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.   

 

Številka: 110-0019/2015
Datum: 16. 11. 2015

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije